กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกสำหรับพิมพ์นามบัตร

กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกสำหรับพิมพ์นามบัตร

คณะผู้จัดทำ             1.นางสาวปวีย์ธิดา ปัญญาเศรษฐธิชัย 2.นางสาวเพ็ญนภา ร่มบัวแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก ประมูลมาก

ปี                                 พ.ศ.2560

คำสำคัญ                   การขึ้นรูปกระดาษจากหญ้าแฝก ปรับปรุงสมบัติของกระดาษโดยเส้นใย                                                                             พลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ความสามารถในการพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ท

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์กระดาษธรรมชาติจากหญ้าแฝกสำหรับพิมพ์นามบัตร เป็นการศึกษา กระบวนการขึ้นรูปและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของกระดาษจากหญ้าแฝก โดยผสมเส้นใย พลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยขึ้นรูปกระดาษ 180 แกรม ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร ทำการต้มหญ้าแฝกเป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นนำมาตีด้วยเครื่องตีเยื่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำไปคำนวณปริมาณเยื่อหญ้าแฝก ในการขึ้นรูปด้วยตะแกรงขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร ซึ่งจะมีน้ำหนักความหนาของกระดาษ 180 กรัมต่อตารางเมตร โดยแบ่งการทดลอง ออกเป็น 6 แบบ คือ แบบธรรมดาไม่ผสมพอลิแลคติคแอชิด แบบผสมพอลิแลคติคแอชิด 2, 4, 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มาขึ้นรูปแผ่นกระดาษ จากนั้นนำกระดาษไปตัดเพื่อทดสอบสมบัติ เชิงกล ได้แก่ ทดสอบความต้านทานแรงดึง ทดสอบความต้านทานแรงดันทะลุ ทดสอบความต้านทาน แรงฉีกขาด และทดสอบความต้านทานการหักพับ นำข้อมูลจากการทดสอบสมบัติเชิงกลที่ได้มา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยเนื่องจากปัจจัยเดี่ยว (Single Factor ANOVA) นำผลที่ดีที่สุดไปทดสอบความสามารถในการพิมพ์ด้วยระบบอิงเจ็ท 

จากการทดลองพบว่า กระดาษจากหญ้าแฝกแบบธรรมดาไม่ผสมพอลิแลคติคแอชิด มีความต้านทานแรงฉีกขาด และความต้านทานต่อการหักพับสูงที่สุด เนื่องจากกระดาษแบบธรรมดา จะมีความเหนียวของเส้นใยหญ้าแฝกอยู่มาก ส่วนกระดาษผสมพอลิแลคติคแอซิด 2 เปอร์เซ็นต์ มีความต้านทานแรงดันทะลุสูงที่สุด และกระดาษผสมพอลิแลคติคแอชิด 4 เปอร์เซ็นต์ มีความ ต้านทานแรงดึงสูงที่สุด เนื่องจากมีการเสริมแรงด้วยเส้นใยพอลิแลคติคแอชิดที่กระจายตัว ได้เหมาะสมในเนื้อกระดาษ จึงได้นำกระดาษทั้ง 3 แบบ ไปทดสอบความสามารถในการพิมพ์ด้วย ระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ท พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักหมึกพิมพ์สีดำที่วัดได้จากกระดาษทั้ง 3 แบบ มีความเข้มข้นตรงตามมาตรฐาน ความคมชัดของตัวอักษร และความคมชัดของเส้นของกระดาษแบบ ธรรมดาและกระดาษผสมพอลิแลคติคแอชิด 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนกระดาษผสม พอลิแลคติคแอชิด 4 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์พอใช้

Abstract

This thesis, natural paper from vetiver for business card printing, is a study of the forming process and the process of improving properties of vetiver paper by blending biodegradable plastic fibers. which is an experimental study By forming 180 gram paper, size 297 x 420 mm. Vetiver was boiled for 5 h, then beaten with a pulper for 1 h. In forming with a grid size of 297 x 420 mm, which has a paper thickness of 180 grams per square meter.The experiments were divided into 6 types, namely the normal type without polylactic acid mixture. The mixed polylactic acid 2, 4, 6, 8 and 10 percent, respectively, were formed into paper sheets. Then cut the paper to test the mechanical properties such as tensile strength test. Break resistance test Test for resistance, tear strength and break resistance test. The data from the mechanical properties test were obtained. The data were analyzed statistically using a single factor factor variance analysis technique.(Single Factor ANOVA) Take the best results to test your inkjet printing ability. 

From the experiment, it was found that Plain vetiver paper, not mixed with polylactic acid. Tear resistance and the highest resistance to breakage due to normal paper There will be a lot of toughness of vetiver fibers. The paper mixed with 2% polylactic acid has the highest pressure resistance.. and 4% polylactic acid composite paper has the highest tensile strength.Because it is reinforced with dispersed polylactic acid fibers. suitable in the paper texture Therefore, all 3 types of paper were taken to test their printing ability. In the inkjet printing system, it was found that the percentage of black ink weight measured from all 3 types of paper met the standard concentration. character clarity and the sharpness of the lines of the pattern paper Plain paper and 2% polylactic acid blend paper were good. mixed paper part Polylactic acid 4% is in good range.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *