การออกแบบและสร้างตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อน

การออกแบบและสร้างตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อน

คณะผู้จัดทำ               1.นายปฏิภาณ วงศ์คําเหลา   2.นายเอกราช ลากุลเพีย   3.นายปณชัย พยุงพงศ์                                                                 4.นายพสธร เลิศวจนะ

อาจารย์ที่ปรึกษา       ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

ปี                                  พ.ศ.2561

คําสําคัญ                     ตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อน ความชื้น อบแห้ง

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการออกแบบและสร้างตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อน ซึ่งการอบแห้งน้ำตาลมะพร้าวเป็นกระบวนการผลิตหนึ่งในขั้นตอนการแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบ และสร้างตู้อบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้ม เพื่อลดระยะเวลาในการอบแห้ง สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือแมลง และเพิ่มกำลังการผลิตให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น
ตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อนมีขนาดกว้าง 900 มิลลิเมตร ยาว 1500 มิลสิเมตรสูง 1900 มิลลิเมตร และถาดใส่ผลิตภัณฑ์มีขนาด 730 ตารางมิลลิเมตร โดยมีทั้งหมด 10 ชั้นใช้ลมร้อนจากพลังงานแก๊สหุงต้ม และมีพัดลมระบายอากาศที่มีอัตราการไหลของอากาศอยู่ที่13.8 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที โดยตู้อบน้ำตาลมะพร้าวด้วยลมร้อนสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่40-70 องศาเซลเชียส และได้ทำการทดลองโดยนำน้ำตาลมะพร้าวที่มีความชื้นประมาณ 43.4%6ใสถาดแล้วนำเข้าตู้อบ จากนั้นปรับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในการทดลอง แล้วทำการบันทึกผลทุกๆ1 ชั่วโมง จนได้ความชื้นที่ไม่เกิน 189 ตามข้อกำหนดของโรงานที่ต้องการ                                                                                                            จากผลการทดลองอบแห้งน้ำตาลมะพร้าว ที่อุณหภูมิ 40, 45, 50 และ60 โดยการอบแต่ละครั้งใช้น้ำตาลมะพร้าว 40 กิโลกรัม จากผลการทตลองพบว่าอุณหภูมิที่ดีที่สุด คือ 45 องศาเซลเชียสใช้เวลาในการอบแห้ง 4 ชั่วโมง มีความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 17.29 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงานโดยมีความชื้นเฉลี่ยที่ผิวน้ำตาลมะพร้าว 16.896 และมีความชื้นเฉลี่ยในเนื้อน้ำตาลมะพร้าว 17.69ซึ่งน้ำหนักที่ได้หลังจากการอบจะลดลง 10% และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ใช้ต้นทุนการอบแห้ง 220 บาทต่อครั้ง มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 เดือน

Abstract

This thesis is the design and construction of the coconut sugar incubator with hot air. The drying of coconut sugar is one of the production processes in coconut sugar processing. The organizers have therefore designed And built a hot air drying cabinet using the power from cooking gas To shorten the drying time Able to produce continuously Clean, free from foreign objects or insects And increase production capacity for more operators
Coconut sugar incubator with hot air is 900 mm wide, 1500 mm long, 1900 mm high, and the product tray measures 730 square millimeters, with a total of 10 floors using hot air from the cooking gas power. And has a ventilation fan with an air flow rate of 13.8 Cubic meter per minute The coconut sugar incubator with hot air can adjust the temperature from 40-70 Celsius and experiment with coconut sugar with approximate moisture. 43.4% 6 Put in the tray and put in the baking pan. Then adjust the temperature set in the experiment. The results were recorded every 1 hour until the humidity did not exceed 189 according to the requirements of the factory required from the results of the experiment, the coconut sugar drying at temperatures 40, 45, 50 and 60, where each baking was 40 kilograms of coconut sugar from the fruit. The experiment found that the best temperature was 45 degrees Celsius, 4 hours drying time, the average humidity of 17.29, which was compliant with the plant requirements with an average moisture content of 16.896 coconut sugars and an average humidity. In coconut sugar pulp 17.69 in which the weight obtained after drying is reduced by 10% and the economic analysis uses a drying cost of 220 baht per time, with a payback period of approximately 4 months.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *