การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างและคัดแยกขนาดไข่ไก่

การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างและคัดแยกขนาดไข่ไก่

คณะผู้จัดทำ             1.นายอดิศักดิ์ สิงห์โตขํา   2.นายนพดล ถาวรวงศ์มั่นคง   3.นายคศิษฐ์ศักดิ์ ห่วงศรี 

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์ไพศาล ทองสงค์

ปี                                  พ.ศ.2561

คำสำคัญ                     เครื่องล้าง เครื่องคัดแยกขนาด ไข่ไก่

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างและคัดแยกขนาดไข่ไก่ และหาประสิทธิภาพของเครื่อล้างและคัดแยกขนาดไข่ไก่ และลดการใช้แรงงานคน โดยสร้างเครื่องให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากกระบวนการล้างไปยังกระบวนการคัดแยกขนาดจนออกมาเป็นไข่ไก่ที่มีความสะอาดและแยกขนาดได้ตรงตามมาตรฐานของไข่ไก่
เครื่องล้างและคัดแยกขนาดไขไก่มีขนาดความกว้าง 1,400 มิลลิเมตร ความยาว 2.650มิลลิเมตร และความสูง 1,100 มิลลิเมตร ประกอบด้วยระบบทำความสะอาดเปลือกไข่ไก่ และกลไกการคัดขนาดไขไก่ด้วยการยืดน้ำหนักของไข่ไก่เป็นเกณฑ์ สามารถทำการคัดขนาดไข่ไก่ได้จำนวน6 ขนาด ตั้งแต่เบอร์ 0 ไปจนถึงเบอร์ 5 ใช้มอเตอร์เกียร์ กระแสสลับ 1 เฟส แรงดัน 220 โวลด์ฟฟ้า 25 วัตต์ อัตราทดรอบ 1:180 ได้ความเร็วรอบ 6.67 รอบต่อนาที เป็นต้นกำลัง ใช้โช่
ขนาด 13 ฟัน และขนาด 26 ฟัน เป็นตัวส่งกำลังไปยังกลไกกรล้างและคัดขนาดไเก็บข้อมูลการทดลองและวิเคราะห์ผการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสะอาด ประสิทธิภาพความเที่ยงตรงแม่นยำในการคัดขนาตไข่ไก่ และอัตราการผลิตของเครื่องล้างและคัดแยกขนาดไข่ไก่                                                                                                                                  จากการทดสอบพบว่า ในการล้างทำความสะอาดไขไก่ด้วยเครื่อง อัตราการความเร็วมอเตอร์ ที่100% (3.34 RPM) ความสะอาดของไข่ไก่จะอยู่ที่ 76.7% ในอัตราการความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 75%(2.5 RPM) ความสะอาดของไข่ไก่จะอยู่ที่ 83.3% ในอัตราความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 50% (1.67 RPM)ความสะอาดของไข่ไก่จะอยู่ที่ 93.3% ในอัตราความเร็วรอบมอเตอร์ที่ 259 (0.83 RPM) ความสะอาดของไข่ไก่จะอยู่ที่ 96.78 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพการล้างไข์ไก่ด้วยคนและเครื่องในเวลา10 นาที คนสามารถล้างทำความสะอาดไข่ไก่ด้โดยเฉลี่ย 3 ครั้ง 41 ฟอง เครื่องสามารถล้างทำความ
สะอาดไขใก๋ได้โดยเฉสี่ย 3 ครั้ง 260 ฟอง และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิ์ภาพในการคัดแยกขนาดไขไก่ด้วยคนและการคัดแยกขนาดไขไก่ด้วยเครื่องโดยใช้อัตราความเร็วรอบมอเตอร์ 100% (3.34 RPM)จำนวน 120 ฟองโดยเฉสี่ย 3 ครั้ง คนใช้เวลาในการคัดแยก 1,126.2 วินาที เครื่องใช้เวลาในการคัดแยก 331.41 วินาที่ จากการทดสอบข้างต้นพบว่าการล้างทำความสะอาดไขไก่ด้วยเครื่องเร็วกว่าคนถึง 6 เท่า และการคัดแยกขนาดของไขไก่ด้วยเครื่องใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการคัดแยกขนาดไขไก่ด้วยคนถึง 3 เท่า

Abstract

This thesis The objective is to design and build an egg washing and sorting machine. And to find the efficiency of the washing machine and sorting the size of chicken eggs And reduce the use of human labor By creating a machine to work continuously From the washing process to the sorting process, until the egg is cleaned and sized to meet the egg standard.
The egg washing and sorting machine measures 1,400 mm in width, 2.650 mm in length and 1,100 mm in height. And mechanisms for grading eggs by stretching the weight of eggs as a criterion Able to select 6 sizes of eggs from No. 0 to No. 5 using a 1-phase AC gear motor, voltage 220 volts, 25 watts, ratio 1: 180, speed 6.67 rpm, etc. Power is used.
The 13-tooth size and the 26-tooth size are the transmission power to the washing and screening mechanism, as well as the experimental data and analyzes of the experiments to compare cleanliness Efficiency, precision, precision in the selection of chicken eggs. And the production rate of egg washing and sorting machine. To clean the chicken eggs with a machine. At 100% motor speed (3.34 RPM), the cleanliness of the eggs is 76.7% at the motor speed of 75% (2.5 RPM), the cleanliness of the eggs is 83.3% at the motor speed of 50%. (1.67 RPM) the cleanliness of the eggs was 93.3% at the motor speed of 259 (0.83 RPM), the cleanliness of the eggs was 96.78. The average cleaning of the eggs is 3 times 41 eggs. Machine washable.
The eggs were cleaned by three times, 260 eggs, and the efficiency of the human egg size sorting and egg size sorting was performed by a machine using a 100% motor speed (3.34 RPM) of 120 eggs. On average 3 times, people took 1,126.2 seconds for separation time, 331.41 seconds of separation time. In the above test, machine washing was 6 times faster than human. The size of the egg was separated by machine, it took 3 times less time than human egg size sorting.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *