การออกแบบและการจำลองเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุ

การออกแบบและการจำลองเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุ

คณะผู้จัดทำ             1.นายทศพร สิริสว่างพร   2.นายณัฐพงศ์ ศรีตันตนานนท์   3.นายจิระเดช ศรีหริ่ง                                                               4.นางสาวขวัญหทัย อภิวัฒน์อมร   5.นายพรเทพ เจนชัยภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิตต์ มธุรสมนตรี 

ปี                                 พ.ศ.2561

คำสำคัญ                   สับปะรดกระป๋อง เครื่องพลิกกล่องสับปะรด และการบรรจุสับปะรดกระป๋อง

บทคัดย่อ

การออกแบบและการจำลองเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราการลำเลียงในการบรรจุผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง โดยออกแบบเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุที่มีขนาดไม่เกิน 2×10 เมตร ใช้สำหรับการบรรจุกระป๋องขนาด Ø155×175 มิลลิเมตร ต้องสามารถบรรจุสับปะรดกระป๋องได้ 11 ลัง หรือลังละ 6 กระป๋อง ภายในเวลา 1 นาที และพนักงานควบคุมเครื่อง 2 คน
ผู้ดำเนินโครงการจึงได้ออกแบบเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุ โดยกำหนดให้เครื่องมีขนาดความสูง 1.2 เมตร ความยาว 10 เมตร ความกว้าง 0.85 เมตร และเสานิวเมติกส์ มีขนาดความสูง 2.7 เมตร ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 1 แรงม้า จ านวน 2 ตัว ส่งกำลังไปยังช่วงการลำเลียงกระป๋องและช่วงการปิดฝากล่องและลำเลียงเข้าสู่เครื่องซีนด้วยความเร็วรอบ 90 รอบต่อนาที ช่วงการลำเลียงกระป๋อง กระป๋องลำเลียงบนสายพานจนถึงระบบนิวเมติกส์ที่ใช้สำหรับดันกระป๋องเพื่อแยกเป็น 2 แถว ใช้เวลา 6 วินาที กระป๋องจะถูกลำเลียงไปยังตัวกั้นจนครบ 6 กระป๋องใช้เวลาในการลำเลียง 8 วินาที กระป๋องจะถูกลำเลียงบนสายพานเพื่อให้พนักงานนำกล่องมาครอบใช้เวลา 5 วินาทีจากนั้นจะถูกลำเลียงผ่านตัวลวดรีดปิดฝากล่องโดยใช้เวลา 4 วินาที และเมื่อกล่องล าเลียงเข้าสู่ช่วงตัวพลิกกล่อง ระบบนิวเมติกส์จทำงานโดยการพลิกกล่อง 180 องศา ใช้เวลา 4วินาที โดยมีระบบนิวเมติกส์อีกตัวดันกล่องออกจากตัวพลิกกล่อง ใช้เวลาในการดันกล่อง 1 วินาทีส่วนช่วงการปิดฝากล่องและลำเลียงเข้าสู่เครื่องซีน กล่องออกจากตัวพลิกจะเคลื่อนที่บนลูกกลิ้งมากระทบกับขาตัวตี ทำให้ขาหลังยกขึ้นเพื่อตีฝากล่องให้พับเข้ามาด้านใน 45 องศา ใช้เวลา 1 วินาทีจากนั้นลำเลียงกล่องเข้าสู่สายพานหลัง โดยระบบนิวเมติกส์สั่งให้ตีฝากล่องด้านหน้าเข้ามา 45 องศาอีกทั้งตีฝากล่องด้านหลังเพื่อทำการปิดฝากล่อง ใช้เวลา 1 วินาที จากนั้นลำเลียงกล่องผ่านลวดเพื่อปิดปีกกล่อง ใช้เวลา 4 วินาที และเข้าสู่เครื่องซีน
จากการจำลองพบว่าเครื่องลำเลียงและบรรจุกระป๋องสับปะรดลงกล่องบรรจุ ได้แบ่งการทำงานเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงการลำเลียงกระป๋อง ใช้เวลาในการทำงาน 14 วินาที ช่วงการครอบกล่องบรรจุใช้เวลาในการทำงาน 9 วินาที ช่วงการพลิกกล่อง ใช้เวลาในการทำงาน 5 วินาที และช่วงการปิดฝากล่องและลำเลียงเข้าสู่เครื่องซีน ใช้เวลาในการท างาน 6 วินาที โดยกำลังการผลิตจะถูกจำกัดด้วยช่วงการพลิกกล่องเนื่องจากตัวพลิก

Abstract

The design and simulation of a pineapple canning and conveying machine was aimed at determining the conveying rates of canned pineapple products. By designing a conveyor and packing pineapple cans into cartons with a size not exceeding 2×10 meters for canning Ø155×175 millimeters, must be able to load 11 crates or 6 cans of pineapple in 1 minute and 2 operator operators. The project operator has designed a conveyor and can pack pineapple cans into cartons. The size of the machine has a height of 1.2 meters, a length of 10 meters, a width of 0.85 meters and a pneumatic pole. It has a height of 2.7 meters, using two 3-phase 1 horsepower electric motors to transmit power to the can and lid closing range and to the scene machine at a speed of 90 rpm. canned The can is conveyed on the conveyor to the pneumatic system used to push the cans to separate 2 rows. It takes 6 seconds. The can is conveyed to the stopper for 6 cans. It takes 8 seconds for the can to be conveyed on the conveyor. For employees to cover the box takes 5 seconds, then it will be transported through the rolled wire to cover the box by 4 seconds. The conveyance into the box flip. The pneumatic system works by flipping the box 180 degrees in 4 seconds, with another pneumatic pushing the box out of the flip case. It takes 1 second to push the box while closing the box lid and transporting it into the scene machine. The box exits the turner, moves on the roller, hits the beater leg. Lift the back leg to hit the lid of the box, fold it 45 degrees inward, take 1 second, then transport the box onto the back belt The pneumatic system ordered the front lid to be hit 45 degrees and hit the rear lid to close the box lid took 1 second, then transported the box through the wire to close the box wing, took 4 seconds and entered. Scene From the simulation, it was found that the machine for conveying and packing pineapple cans into cartons. Has divided the work into 4 periods: the conveying of cans Working time is 14 seconds, packing interval time of 9 seconds, box turning interval. It takes 5 seconds to work and the lid closes and transports it to the scene machine. It takes 6 seconds to complete the task with the capacity limited by the box flipping range due to the flip.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *