การศึกษาและทดลองการเจาะเพื่อดูดน้ำในลูกมะพร้าวแกง

การศึกษาและทดลองการเจาะเพื่อดูดน้ำในลูกมะพร้าวแกง

คณะผู้จัดทำ             1.นายกำพล จันทร์ดีมี   2.นายชินกฤช จ่างตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา      ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ 

ปี                                 พ.ศ.2561

คำสำคัญ                   มะพร้าวแกง เข็มเจาะสองลักษณะ แรงที่ใช้ในการเจาะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยการศึกษาและทดลองการเจาะเพื่อดูดน้ำในลูกมะพร้าวแกงนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงในการเจาะของเข็มเจาะสองลักษณะได้แก่ หัวเข็มเจาะปลายตัดเฉือน และหัวเข็มเจาะปลายแหลมด้วยการทดลองเจาะทั้ง 3 ต้าแหน่งคือ ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างของลูกมะพร้าวเพื่อนำค่าของแรงที่วัดได้ต่ำสุดและสูงสุดของเข็มเจาะทั้งสองแบบไปทำการออกแบบและสร้างเครื่องเจาะลูกมะพร้าวแกงแบบอัตโนมัติเพื่อดูดและแยกน้ำมะพร้าวออกมาในโอกาสต่อไป
ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของมะพร้าวแกง จากนั้นจึงได้ทำการศึกษาออกแบบและสร้างหัวเข็มเจาะทั้งสองลักษณะลักษณะปลายตัดเฉือน มุมคมตัดเอียง 30องศา และลักษณะปลายแหลม มุมปลายแหลม 50 องศา ฐานวางมะพร้าว และอุปกรณ์จับยึดจากนั้นได้ทำการทดสอบแรงในการเจาะลูกมะพร้าวแกงด้วยทั้ง 3 ตำแหน่ง ด้านบน ด้านข้างและด้านล่างด้วยการใช้เครื่องทดสอบแรงกดจากนั้นทำการเปรียบเทียบค่าของแรงเจาะต่ำสุดและสูงสุดของเข็มเจาะทัั้งสองลักษณะในแต่ละตำแหน่ง
ผลการดำเนินงาน จากการเปรียบเทียบแรงที่ใช้ในการเจาะที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่าง
พบว่าเข็มเจาะลักษณะปลายตัดเฉือน ใช้แรงในการเจาะ 0.777 0.958 และ 1.493 kN ตามล้าดับเข็มเจาะลักษณะปลายแหลม ใช้แรงในการเจาะ 1.34 1.466 และ 1.75 kN ตามล้าดับ จากการเปรียบเทียบแรงที่ใช้ในการเจาะลูกมะพร้าวแกง พบว่าค่าของแรงเจาะของเข็มเจาะลักษณะปลายตัดเฉือน ที่ต้าแหน่งด้านบน ด้านช้าง และด้านล่างในการเจาะลูกมะพร้าวแกง มีค่าต่ำกว่าของเข็มเจาะลักษณะปลายแหลมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

Research, Study and Experiment for Water Absorption in Coconut Curries Objective To study the penetration force of two piercing needles: Tipped punching needle And the needle tip pierced through the three drilling positions, namely the top, side, and bottom of the coconut to bring the lowest and highest measured force values ​​of both types of piercing needles to design and build. Automatic coconut curry ball punching machine to suck and separate the coconut water for the next occasion. Operation steps The physical characteristics of the coconut curry were studied. After that, a study of the design and construction of both types of punching needles was studied. The cutting edge is beveled at 30 degrees and the point is sharp. The point angle is 50 degrees. The device was then tested for the drilling force of the coconut curry balls in all 3 positions, top, side, and bottom using a pressure testing machine, then comparing the minimum and maximum penetration force of all puncture needles. There are two characteristics in each position. Performance, By comparison, the drilling force applied to the top, side, and bottom. Found that the needle pierced the end of cutting The drilling force was applied 0.777, 0.958, and 1.493 kN, respectively. The drilling force was 1.34, 1.466, and 1.75 kN, respectively. It was found that the penetration force of the punching needle, the cutting end characteristics. At the top, elephant, and bottom positions to pierce the curry balls The mean value was significantly lower than that of the pointed needle.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *