การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลในกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานและกระบวนการเชื่อมทิกของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 แบบท่อและเพลา

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลในกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานและกระบวนการเชื่อมทิกของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 แบบท่อและเพลา

คณะผู้จัดทำ              1.นายศราวุธ โคตุเคน   2.นายชัยรัตน์ นัยกุล   3.นายอโนชา นาคแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล

ปี                                  พ.ศ.2561

คำสำคัญ                    การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน การเชื่อมทิก เหล็กกล้าไร้สนิม

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการผลิตแห่งประเทศไทย มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้มีการลงทุนในด้านเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเป็นการเชื่อมอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ไม่ต้องการตัวประสานในการเชื่อม ไม่เกิดควันรอยเชื่อมมีคุณภาพดีเสมอเต็มหน้า ไม่มีรูพรุน ใช้เวลาในการเชื่อมสั้น เป็นต้น
ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญในการคิดหาแนวทางใหม่ ๆ ในการผลิตลูกสูบปั๊มน้ำ ลักษณะของท่อและเพลา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 32 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 26 มิลลิเมตรและขนาดความยาว 100 มิลลิเมตร จากเดิมวิธีแบบการเชื่อมทิกมาเปรียบเทียบกับการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ความเร็วรอบของเครื่องกลึงเวลาในการกดแช่ชิ้นงาน เวลาในการกดอัดชิ้นงาน ความดันในการกดแช่ชิ้นงาน และความดันในการอัดชิ้นงาน ซึ่งกรรมวิธีทั้งสองแบบน ามาทดสอบเปรียบเทียบสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึงของ
ชิ้นงาน และความแข็งของชิ้นงานค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด ชิ้นงานทดสอบเมื่อมีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน 421.70N/mm^2และการเชื่อมทิก 322.52 N/mm^2ค่าความแข็งสูงสุดชิ้นงานทดสอบ เมื่อมีการเชื่อมด้วย
แรงเสียดทาน 289.22 HV และการเชื่อมทิก 238.05 HV ซึ่งจากการศึกษาความดัน และเวลาในการกดอัดเพิ่มขึ้น ค่าสมบัติทางกลของชิ้นงานก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น

 

Abstract

Manufacturing Industry of Thailand There was economic growth resulting in investment in machinery. And various technologies Friction welding is another popular welding method. This is because it has many advantages, such as no need for a welding solder. No fumes, the welds are always of good quality, full face, no pores, short welding time, etc. The makers therefore realized the importance of coming up with new ways to produce piston water pumps. Characteristics of pipes and shafts It has an outer diameter of 32 mm, an inner diameter of 26 mm, and a length of 100 mm from the original TIG welding method compared with friction welding. Lathe time for immersing the workpiece Pressing time pressure for immersing the workpiece And pressure to compress the workpiece In which both methods Were used for comparative testing of mechanical properties Tensile test of Workpiece and workpiece hardness, maximum tensile strength Test specimen when friction welding 421.70N / mm ^ 2 and TIG welding 322.52 N / mm ^ 2 maximum hardness value of test specimen. When it is welded with Friction 289.22 HV and TIG welding 238.05 HV, which from pressure studies And the compression time increases The mechanical properties of the workpiece will increase.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *