การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องตัดแกนสับปะรด

การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องตัดแกนสับปะรด

คณะผู้จัดทำ              1.นายธนภัทร ยอดสุข   2.นางสาวขวัญชนก อ่วมคำ   3.นายศศิชา ไตรรัตน์                                                                        4.นายฤทธิเกียรติ พาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิตต์ มธุรสมนตรี

ปี                                  พ.ศ.2561

คำสำคัญ                     ระบบสายพานล าเลียง เครื่องตัดแกนสับปะรด แกนสับปะรด

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องตัดแกนสับปะรดมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างมาใช้ทดแทนการป้อนแกนสับปะรดเข้าเครื่องตัดแกนด้วยมือจากแรงงานคนและเปรียบเทียบอัตราการผลิตของพนักงานและสายพานลำเลียงโดยใช้หลักการศึกษาเวลามาเป็นแนวทางในการวางแผนกำลังการผลิตให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายและใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการตัดสินใจลงทุนในการนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน       ระบบสายพานลำเลียงสำหรับเครื่องตัดแกนสับปะรดมีขนาดความกว้าง 620 มิลลิเมตรความยาว 2,715 มิลลิเมตร และความสูง 1,283 มิลลิเมตร โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 1แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนสายพานลำเลียงที่ความเร็ว 5 เมตรต่อนาทีโดยผ่านชุดเกียร์ทดที่มีอัตราการทดรอบ 1:50 เป็นต้นกำลัง ซึ่งมีชุดโซ่ส่งกำลังไปที่ลูกกลิ้งเพื่อทำให้สายพานลำเลียงเคลื่อนที่และลำเลียงแกนสับปะรดไปตามรางบังคับแกน 2 แถวเข้าสู่เครื่องตัดแกนสับปะรดที่มีความลาดเอียงท ามุม 37 องศาไหลลงได้อย่างต่อเนื่อง ทำการเก็บข้อมูลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการผลิตของระบบสายพานกับแรงงานคนผลจากการทดลองระบบสายพานลำเลียง พบว่าการผลิตระหว่างการใช้สายพานลำเลียงกับการใช้กำลังคน ในระยะเวลาการทำงาน 8ชั่วโมงต่อวัน อัตราการผลิตด้วยระบบสายพานลำเลียงแกนสับปะรดอยู่ที่ 230 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เปรียบเทียบอัตราการผลิตโดยใช้กำลังคนอยู่ที่ 159กิโลกรัมต่อชั่วโมง พบว่าสายพานลำเลียงแกนสับปะรดสามารถช่วยเพิ่มอัตราการผลิตได้ร้อยละ 44.93ระยะเวลาคืนทุน 0.8 ปี

Abstract

Design and construction of presser foot systems for site driven spindle cutters.In order to design and build, use the manual adjustment of the import axis of the cutting machine by manual labor.
And the production rate of employees and cleaning by using time study principles as Guidelines for planning small capacity according to principles and using economic principlesEngineering for skills training in the use of machines to replace human labor.The downstream system for the core cutter is 620 mm wide.Length 2,715 millimeters and height 1,283 millimeters using 3-phase AC motor 1.The circulating speed of 1,450 rpm terrifies the unit at a speed of 5 micrometers.
Next minute through a 1:50 ratio of rice set with a chain to send power to the compound.In order for the inflation to head the shaft along the 2-row rails into the machineButcher, ax, can be ordered. Sloping,sloping, sloping, c… 37 The tilt can be ordered. Postpone the regulation of regulation Experiment and analyze results to target target groups with people.As a result of the implementation of the debt collection system, it was found that the production between nationality andThe use of manpower in a working period of 8 hours per day, the production rate with the core base system.The pigs were 230 cases per hour, the manpower production rate was 159 per army. Hours, it was found that the arms carrier could help increase the production rate by 44.93 percents

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *