ออกแบบและสร้างเครื่องเสียบลูกชิ้นพร้อมเตาปิ้งด้วยความร้อน 2 ระบบ

ออกแบบและสร้างเครื่องเสียบลูกชิ้นพร้อมเตาปิ้งด้วยความร้อน 2 ระบบ

คณะผู้จัดทำ                 1.นายวชัระ สีทินอยู่     2.นายอาพัน บัวศรี.    3.นายชนะพล ลามา

อาจารย์ที่ปรึกษา          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล

ปี                                     พ.ศ. 2561

คำสำคัญ                       แก๊ส ฮีตเตอร์ ลูกชิ้นหน่อไม้

บทคัดย่อ


โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเสียบลูกชิ้นพร้อมเตาปิ้งด้วยความร้อน 2 ระบบ เนื่องจากปัจจุบันการประกอบการประเภทค้าขายลูกชิ้นปิ้งนั้นมีจานวนมากเกิดการแข่งขัน กันสูงในการตลาด จากการสารวจตามท้องตลาดพบว่าการขายลูกชิ้นปิ้งนั้นมีขั้นตอนการผลิตอยู่ 2 ขั้นตอนคือการเสียบและการปิ้ง โดยในขั้นตอนการเสียบและปิ้งนั้นค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน และปัญหาที่พบในการผลิตลูกชิ้นก็คือขั้นตอนในการเสียบและขั้นตอนในการปิ้ง เมื่อเสียบและปิ้ง ลูกชิ้นเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบการจะดูแลการเสียบและการปิ้งได้ไม่ทั่วถึง เกิดการเมื่อยล้า และไม่ ทันต่อผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าการผลิตแบบดั้งเดิมยังขาดความสะดวกและรวดเร็ว
วิธีการดาเนินการเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทาการออกแบบ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ดาเนินการสร้าง ทาการทดลองขั้นต้นและปรับปรุง และทาการทดลองจริง ทั้งนี้กาหนดให้ มีชุดเสียบ สาหรับเสียบลูกชิ้นจานวน 4 ลูกต่อไม้ ครั้งละ 10 ไม้ในเวลาเดียวกัน และมีชุดปิ้งสามารถปิ้งได้ครั้งละ 10 ไม้ โดยไม้สามารถหมุนได้อัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์เป็นระบบต้นกาลัง
ผลที่ได้จากการทาโครงการนี้คือ ในขั้นตอนการเสียบ ลูกชิ้นขนาด 22 มม. ใช้เวลาในการ เสียบเฉลี่ย 80.4 วินาที ลูกชิ้นขนาด 25 มม. ใช้เวลาในการเสียบเฉลี่ย 75.8 วินาที ลูกชิ้นขนาด 30 มม. ใช้เวลาในการเสียบเฉลี่ย 68 วินาที ผลที่ได้จากการปิ้งด้วยฮีตเตอร์นั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 130 องศาเซลเซียส ลูกชิ้นขนาด 22 มม. ใช้ความเร็วรอบ 10 รอบต่อนาที ใช้เวลาเฉลี่ย 9.4 นาที ลูกชิ้นขนาด 25 มม. ใช้ความเร็วรอบ 10 รอบต่อนาที ใช้เวลาเฉลี่ย 10.6 นาที ลูกชิ้นขนาด 30 มม. ใช้ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ใช้เวลาเฉลี่ย 10.4 นาที ผลที่ได้จากการปิ้งด้วยเตาแก๊สอินฟาเรตมี อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 130 องศาเซลเซียส ลูกชิ้นขนาด 22 มม. ใช้ความเร็วรอบ 6 รอบต่อนาที ใช้ เวลาเฉลี่ย 7 นาที ลูกชิ้นขนาด 25 มม. ใช้ความเร็วรอบ 6 รอบต่อนาที ใช้เวลาเฉลี่ย 7.2 นาที ลูกชิ้น ขนาด 30 มม. ใช้ความเร็วรอบ 8 รอบต่อนาที ใช้เวลาเฉลี่ย 8.4 นาท

Abstract


The purpose of this project is to design and construct a meatball skewer with two heating systems as there is a large number of competitions in the meatball business market today. Together high in the market. According to market surveys, it is found that there are 2 production steps for toasted meatballs, skewer and toasting The plugging and grilling process is rather cumbersome and time consuming. And the problems found in the production of meatballs are the insertion process and the baking process. When skewered and toasted Many meatballs The operator will not be able to take care of the plugging and roasting thoroughly. Causing fatigue and not catching up with consumers It can be seen that traditional production lacks convenience and speed.
How to proceed, start by studying related information, doing design, procurement of materials and equipment. Proceed to build Perform early trials and improve them. And do real experiments In this regard, there is a set of skewers for skewers of 4 balls per 10 sticks at the same time. And there is a grill set that can grill 10 sticks at a time, the wood can be rotated automatically by using the motor as the power system.
The results obtained from this project are In the process of inserting a 22 mm meatball, it took an average of 80.4 seconds, and a 25 mm meatball had an average of 75.8 seconds, and a 30mm meatball had an average of 68 seconds. From the toasting with a heater, the optimum temperature is 130 degrees Celsius. 22 mm meatballs used a speed of 10 rpm, used an average of 9.4 minutes, and a 25 mm meatball used a speed of 10 rpm. 10.6 minutes, meatball size 30 mm., Speed 8 rpm, average time 10.4 minutes. The optimum temperature is 130 degrees Celsius. 22 mm meatballs used a speed of 6 rpm, used an average of 7 minutes, 25 mm meatballs used at a speed of 6 rpm, used an average of 7.2 minutes. Speed 8 rpm, average time 8.4 min.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *