การออกแบบและพัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด

การออกแบบและพัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด

คณะผู้จัดทำ               1.นายอรรถพล จตุเทน    2.นางสาวณัฐณิชา ทองคา   3.นางสาวชุติกาญจน์ กลิ่นจันทร์                                                     4.นายวรยุทธ ละออ

อาจารย์ที่ปรึกษา       ดร.กุลชาติ   จุลเพ็ญ

ปี                                  2561

คำสำคัญ                    การขูดมะพร้าว การคั้นกะทิ เครื่องคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด

บทคัดย่อ


การออกแบบและพัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด รวมทั้งออกแบบพัฒนาเครื่องให้มีการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากกระบวนการขูดไปยังกระบวนการคั้นจนออกมาเป็นน้ากะทิและแยกกากออกจากกัน
เครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิด้วยเกลียวอัดประกอบด้วยชุดขูดที่ติดตั้งลูกขูดฟันสแตนเลส แบบหนาม ขนาด Ø4.5 X 7 นิ้ว และชุดคั้นกะทิด้วยเกลียวอัด ซึ่งส่งกาลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 2 แรงม้า จานวน 1 ตัว ส่งกาลังไปยังชุดขูดมะพร้าวด้วยสายพานที่ความเร็วรอบ 1,420 รอบต่อนาที ส่งกาลังไปยังเกียร์ทดด้วยสายพานเพื่อทดกาลังชุดคั้นน้ากะทิให้เหลือ ความเร็วรอบ 142 รอบต่อนาที และส่งกาลังด้วยโซ่จากเกียร์ทดไปยังชุดสกรูลาเลียงที่ความเร็วรอบ 162 รอบต่อนาที ทาการทดลองโดยนาเนื้อมะพร้าวที่ปอกผิวสีน้าตาล และผ่าเอาน้ามะพร้าวออก ป้อนเข้าสู่เครื่องแล้วทาการจับเวลาทันที เมื่อสังเกตเห็นว่าเครื่องทาการขูดมะพร้าวและคั้นกะทิจน เสร็จสิ้นแล้ว ให้ทาการหยุดเวลาและบันทึกผล
จากผลการทดลองพบว่าชุดขูดมะพร้าวมีอัตราการผลิตเท่ากับ 65.45 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ มีประสิทธิภาพการขูดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดคั้นกะทิมีอัตราการผลิตเท่ากับ 32.14 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง และมีประสิทธิภาพการคั้นเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณกะทิในเนื้อมะพร้าว โดยคิด อัตราการผลิตเฉลี่ยของเครื่องโดยรวมเท่ากับ 31.30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบเครื่องที่ พัฒนากับเครื่องต้นแบบ พบว่าประสิทธิภาพการคั้นกะทิจากเดิมร้อยละ 98.18 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 จากปริมาณกะทิที่สามารถคั้นได้จากเนื้อมะพร้าว ทั้งนี้กาลังการผลิตโดยรวมของเครื่องถูกจากัด ด้วยการปรับแรงกดด้านท้ายของชุดคายกาก หากใช้แรงกดมากจะสามารถบีบอัดน้ากะทิได้ปริมาณ มาก แต่ทาใหใ้ ช้ระยะเวลาในการผลิตนานขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตราการผลิตลดลงตามไปด้วย

Abstract


Design and development of coconut grater and coconut milk press with spiral compression Is intended to increase Efficiency of squeezing coconut milk with a screw press Including the design and development of the machine to be continuously operated It starts from the scraping process to the juice process until it comes out into coconut milk and separates the pulp.
The coconut grater and coconut milk extractor consists of a scraper set equipped with a Ø4.5 x 7 ” stainless steel scraper and a screw extractor set. Which is powered by a 1-phase electric motor, 2 horsepower, 1 unit, sending power to the coconut scraper by belt at a speed of 1,420 rpm, sending power to a belt reduction gear to power the coconut juice extractor to a speed of 142 rpm, and the power was transmitted by chain from the gear reducer to the conveyor screw at a speed of 162 rpm. And cut out the coconut juice Feed it into the machine and start timing immediately. When I noticed that the machine to grate the coconut and squeeze the coconut milk until Finished To stop the time and record the results.
From the results of the experiment, it was found that the coconut grater had a production rate of 65.45 kilograms per hour and had a scraping efficiency of 100 percent. In coconut meat with the average production rate of the overall machine is 31.30 kg / h. When comparing the machines Developed with a prototype It was found that the efficiency of coconut milk squeezing from 98.18 percent increased to 100 percent from the amount of coconut milk that can be squeezed from the pulp. However, the overall production capacity of the machine was limited. By adjusting the pressure at the end of the pulp unit If a lot of pressure is applied, it can compress a large amount of coconut milk but increase the production time. Which resulted in lower production rates as well

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *