การจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ กรณีศึกษา: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

การจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ กรณีศึกษา: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะผู้จัดทำ         นายวรวิทย์ ไชยเสน

ที่ปรึกษา               ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ปี                            พ.ศ.2559

คำสำคัญ               การจัดทามาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ อาหาร 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่องที่ทาให้เกิดปัญหาสีไม่ได้ มาตรฐานในกระบวนการงานพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารของลูกค้า ส่งผลทาให้เกิดความ เสียหายกับบริษัทและลูกค้า และลดความผิดพลาดในกระบวนการงานพิมพ์ตั้งแต่ขั้นตอน Incoming จนถึงขั้นตอนงานพิมพ์ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในงานพิมพ์น้อยลง
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามหลัก FMEA โดยเริ่มจากขั้นตอนการ ระบุปัญหาได้ศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา จากนั้นทาการวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและ ผลกระทบโดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และสรุปวิเคราะห์หาค่า RPN ด้วยการใช้เทคนิคแผนภาพพา เรโตและจัดทาแผนการป้องกันความความผิดพลาด และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการจัดทา มาตรฐานการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้าขึ้นอีก
จากผลการวิจัยดังกล่าวเมื่อทาการแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหาการรับหมึกพิมพ์ไม่ เหมือนกับมาตรฐานของลูกค้าและพนักงานไม่ทาการตรวจสอบToleranceและCOAก่อนพิมพ์ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดเปอร์เซ็นต์การถูก Reject จาก 100% ลดลงเหลือ 73.4% ซึ่งได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะลดของเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอน Incoming จนถึงกระบวนการผลิตงาน พิมพ์ลง 20% ซึ่งสามารถลดได้ 26.6% หรือคิดเป็นสินค้าที่ถูก Reject ทั้งหมดเป็นจานวณ 24,235 ชิ้น ลดลงเหลือ 17,789 ชิ้น สามารถลดของเสียได้ 6,446 ชิ้น

Abstract

This research aims to analyze the causes of defects that cannot cause color problems. Customer’s standard for food packaging printing process. Resulting in Damage to the company and customers And reduce errors in the printing process from Incoming to printing. To produce fewer errors in the print job
The research process consists of 5 steps according to the FMEA principle, beginning with the Identify the problem, study the problem and find the root cause. Then analyzed for defects and The effects were applied by FMEA technique and summarized for RPN analysis by using diagrams technique. Reto and devise a fault prevention plan. And the last step is the preparation stage. Auditing standards to avoid recurring problems
From the aforementioned research results, when solving the defect in the problem of not receiving ink As with customer and employee standards, Tolerance and COA checks are not performed before printing. The result can be reduced the percentage of reject from 100% down to 73.4%. The objective of the project is to reduce the waste generated from the Incoming process to the print production process by 20%, which can be reduced by 26.6% or the total number of Reject products calculated by 24,235 pieces, down to 17,789 pieces. Waste 6,446 pieces

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *