การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

คณะผู้จัดทำ              1.นางสาวหทัยทิพย์ ชนติกา  2.นายณัฐพัฒน์ บังเกิดผล  3.นางสาวอนัญพร บุญบำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษา       ผศ.ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี                                  พ.ศ. 2559 

คำสำคัญ                     ปัญหาในการเกิดของเสีย กระบวนการฉีดพลาสติก เปอร์เซ็นต์ของเสีย

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการขึ้นรูปพลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและได้เพิ่มจานวน มากขึ้น คณะผู้จัดทาสนใจกระบวนการวิธีการทางานและการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียขึ้นใน กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ที่จะทาให้ กระบวนการผลิตลดของเสียลงได้ ในการลดของเสียคณะผู้จัดทาจะปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะ ทาให้กระบวนการผลิตเกิดของเสียน้อยลงมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยศึกษาทฤษฎีทางด้านการฉีดพลาสติกการศึกษาเกี่ยวกับการทางานของ เครื่องฉีดพลาสติก แม่พิมพ์และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากการศึกษาจึงได้นาหลักการลดความสูญเปล่า
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ ได้แก่ ผังพาเรโต ใบตรวจสอบ (Check Sheet) และกราฟ มาใช้ในการวิเคราะห์และเป็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทาให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทางผู้จัดทาได้ เลือกชิ้นส่วนที่มีปัญหามา แล้วใช้หลักการที่ได้ศึกษามานั้นทาการแยกแยะปัญหา เช่น ฉีดไม่เต็ม มี ครีบ มีรอยไหม้ มีจุดดา เป็นต้น แล้วจึงนาปัญหาไปวิเคราะห์หาสาเหตุซึงวิธีการแก้ปัญหานั้นสามารถ ปรับค่าแก้ไขได้ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งการปรับค่านั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่เป็นผู้ ชานาญโดยตรง เมื่อทาการแก้ไขเสร็จสิ้นจึงทาให้ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสาหรับข้อบกพร่อง
ต่างๆแล้วจึงนามาบันทึกผลและสรุปในลาดับต่อไป 

Abstract

As the plastics molding industry has now played an important role and has grown in number, the organizers are interested in the processes, methods and production that generate waste in the Plastic injection molding process That caused any cause And what are the solutions to make the production process reduce waste? In order to reduce waste, the management team will improve and solve the problem in order to reduce the waste production process as much as possible according to the set objectives.
This thesis has been prepared with the aim of reducing waste that arising in the process. Manufacture of auto parts By studying the theory of plastic injection; Injection molding machine Mold and various factors that cause waste in the automotive parts manufacturing process. From the study, the principle of reducing wastes was applied.
7 quality control tools, including chart, pareto, check sheet (check sheet) and graph, are used in the analysis and as Guidelines for solving problems that cause waste in the production of automotive parts Which the person can do Select the problem part. Then use the principles that have been studied to distinguish problems such as incomplete injection, burrs, burns, black spots, etc., and then take the problem to analyze the cause. The correction fee can be adjusted at the injection molding machine. The adjustments were made under the direct supervision of a skilled engineer when the correction was completed, thus obtaining the optimum parameter for the fault.
And then bring to record the results and summarize in the next order

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *