การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการเลือกวัสดุใบมีดตัดเครื่องย่อยปาล์มขนาดเล็ก

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการเลือกวัสดุใบมีดตัดเครื่องย่อยปาล์มขนาดเล็ก

คณะผู้จัดทำ                   1.นางสาววนิดา แสงทอง         2.นายวรณัฐ พวงพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์     กิมะพงศ์

ปี                                      2559

 คำสำคัญ                        สมบัติทางกลและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม

บทคัดย่อ

ปาล์มเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญที่ทารายได้เข้าประเทศเป็นปริมาณสูง นอกจากนั้นเป็นพืช ที่ทาให้เกิดการสร้างงานให้แก่เกษตรกรมากกว่า 1.28 แสนล้านครัวเรือน และมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม และพื้นที่ทาให้เกิดการสร้างงานให้แก่เกษตรกรมากกว่า 1.28 แสนล้านครัวเรือน และมีพื้นที่ เพาะปลูกปาล์มและพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 4.28และ 3.98 ล้านไร่ ตามลาดับ และมีแนวโน้มความ ต้องการสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการในการใช้น้ามันปาล์มเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของโลก [1] ใน การปลูกปาล์มเพื่อนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น น้ามันพืช สบู่ หรือไบโอดีเซลนั้น พบว่าต้น ปาล์มที่ประกอบด้วยลาต้น กิ่ง ใบ ดอก และผล นั้นมีส่วนของผลปาล์มเพียง 20-30% เท่านั้นที่ถูก นามาแปรรูป [2] ขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นเมื่อสิ้นอายกุ ารให้ผลปาล์มของต้นปาล์ม เกษตรกรจะทาการย่อย ให้มีขนาดเล็กเล็กเพื่อนาไปใช้งานรูปแบบอื่นต่อไป

Abstract

Palm is an important economic crop that generates high amounts of income into the country. Other than that is a plant That has created jobs for farmers more than 1.28 billion households. And has an area for cultivating palm And areas that create jobs for farmers more than 1.28 billion households and palm plantation and production areas of approximately 4.28 and 3.98 million rai, respectively. This is due to the demand for palm oil as an alternative energy source in the world [1]. In the cultivation of palm for products such as vegetable oil, soap, or biodiesel, it is found that palm trees containing donkey Only 20-30% of the palm fruit has been processed [2], while the rest of the palm leaves, at the end of the limb, been processed. Giving palm fruit of the palm tree Farmers will digest To have a small size for further use in other forms

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *