ออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว

ออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว

คณะผู้จัดทำ                    1.นายวรีะพนัธ์ชินมาตย์     2.นายวรัญญู เบญจรงค์สิน     3.นายนพดล เสร็จกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา             อาจารย์บุญส่ง  จงกลณี

ปี                                        พ.ศ. 2559

คำสำคัญ                          เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว มะพร้าวอ่อน

บทคัดย่อ


การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว ในปัจจุบันมะพร้าวเป็นพืช เศรษฐกิจที่เป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ น้ำของมะพร้าวน้ำหอม และเพื่อการที่ง่ายต่อการขนส่งจึงได้มีการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนให้เป็นรูปทรงเจดีย์ แต่การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน ตามร้านขายส่งมะพร้าว จะใช้วิธีการปอกด้วยมือ โดยคนงานจะใช้อุปกรณ์ในการปอก เป็นมีดปอกผลไม้ จึงท้าให้ลูกมะพร้าวที่ออกมาไม่ได้ขนาด รูปทรง และองศาที่ใกล้เคียงกัน และยังอาจทะให้เกิดอันตราย จากการถูกมีดบาดมือ คณะผู้จัดท้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาในข้อนี้ จึงได้ด้าเนินจัดท้าโครงการนี้เพื่อลด ปัญหาดังกล่าว

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว เริ่มจากการศึกษาหาข้อมูล และท้าการออกแบบ โดยเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว มีขนาดโครงเครื่อง 800x600x800 มิลลิเมตร ชุด ยึดก้นมะพร้าว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร และมีใบมีดสเตนเลส รูปทรงสามเหลี่ยมขนาด ความกว้างฐาน 30 มิลลิเมตร สูง 45 มิลิเมตร ประกอบติดอยู่ด้านบนเพื่อยึดก้นมะพร้าว ใบมีดด้านข้าง มีความยาว 113 มิลลิเมตร ใบมีด้านบนมีความยาว 120 มิลลิเมตรชุดส่งก้าลังใช้ มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์ ความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาที ปรับทดรอบโดยการใช้ พูลเลย์ ขับ 2 นิ้ว พูลเลย์ ตาม 7 นิ้ว
ผลจากการทดลอง พบว่าเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียว สามารถท้างานได้ตามที่ตั้ง ขอบเขตไว้ โดยสามารถปอกเปลือกผิวมะพร้าวอ่อนขนาดกลางได้ 70 – 80 % โดยใช้เวลาในการปอก เปลือก โดยเฉลี่ย 25 วินาทีต่อลูก สามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ 144 ลูกต่อชั่วโมง เครื่องปอกเปลือก มะพร้าวอ่อนรูปทรงเรียวสามารถเพิ่มอัตราการผลิตขึ้น 31.25 % เมื่อเทียบกับคน

Abstract


Design and Development of Tapered Young Coconut Peeling Machine At present, the coconut is a plant. The economy is popular both in the country and abroad, especially the coconut juice. And for that Easy to transport, young coconuts are peeled into pagoda shape. But peeling young coconut According to the coconut wholesale shop Will use the method of stripping by hand The workers will use the device for stripping. A fruit paring knife Therefore challenging the coconuts that were not of the same size, shape and degree And may also pan cause danger From being cut by a knife The organizers recognized this problem. Therefore, this project has been initiated to reduce Such problem

Design and Development of Tapered Young Coconut Peeling Machine Starting from research And defy the design By the coconut peeling machine It has a frame size of 800x600x800 mm. Coconut bottom mounting set. It has a diameter of 110 mm and has a stainless steel blade. Triangle shape, width 30 mm., Height 45 mm., Assembled on top to fix the coconut bottom. The side blade has a length of 113 mm, the top blade is 120 mm long. Lay by 7 inches
The results of the experiment Found that peeling young coconut, tapered shape. Able to work according to the set limits by peeling 70-80% of medium-sized young coconut skin with an average peeling time of 25 seconds per ball. Peeling machine The tapered young coconut increased the production rate by 31.25% compared to the human population.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *