การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันสปา ของบริษัทกรณีศึกษา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ามันสปา ของบริษัทกรณีศึกษา

คณะผู้จัดทำ               1.นายศุภพรชัย ช่างศรี       2.นายอภิสิทธิ์ ยมรัตน

อาจารย์ที่ปรึกษา        อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

ปี                                   พ.ศ.2559

คำสำคัญ                     การศึกษางาน การศึกษาเวลา แผนภูมิก้างปลา ECRS เวลามาตรฐาน

บทคัดย่อ


งานวิจัยนีเป็นการศึกษากระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น้ามันสปาของบริษัทกรณีศึกษา และจัดท้าเวลามาตรฐานหลังการปรับปรุงให้กับผลิตภัณฑ์น้ามันสปา รหัส 09P01073-01 ขนาด 300 มิลลิลิตร

ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษากระบวนการผลิตน้ามันสปา และได้แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 4 กระบวนการ คือ กระบวนการชั่งสาร กระบวนการผสม กระบวนการบรรจุ และกระบวนการติดสติก เกอร์และบรรจุลงกล่อง แล้วด้าเนินการศึกษาการท้างานของพนักงานพบว่าในกระบวนการบรรจุ มี ปัญหาการบรรจุซ้า (Rework production) และใช้เวลาในการผลิตมากที่สุด ทางผู้วิจัยจึงเริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์หาสาเหตุการบรรจุซ้าด้วยแผนภูมิก้างปลา และน้าเสนอแนวทางการแก้ไขโดยการ เปลี่ยนผ้าเช็ดท้าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ จากนันจึงด้าเนินการหาแนวทางในการลดเวลาการ ท้างานของพนักงานโดยวิเคราะห์การท้างานด้วยแผนภูมิสองมือ และน้าเสนอวิธีการแก้ไขโดยใช้ หลักการ ECRS ออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อลดเวลาการบรรจุ หลังจากการปรับปรุงจึงจัดท้าเวลา มาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์น้ามันสปา

Abstract


This research studies the production process. To find ways to increase production efficiency Company spa oil Case study And provide standard time after adjustment for spa oil products, code 09P01073-01, size 300 ml.
The researcher conducted a study of the spa oil production process. And has divided the production process into 4 processes: the process of weighing substances, mixing processes, filling processes. And the process of sticking And packed into a box After studying the work performance of employees, it was found that in the packaging process, there was a problem in rework production and spent the most time in production. The way the researcher started with Re-filling cause analysis with a herringbone chart And suggested solutions by Change wipes and clean utensils. After that, we proceeded to find ways to reduce the time of operation. Challenge employees by analyzing work tasks with two hands charts. And propose a solution using the ECRS principle, design equipment and tools to reduce packing time. After the renovation, time was organized. Standards for spa oil products
Improving the efficiency of spa oil production By reducing the rework production time from 1,781.51 seconds / Batch to 771.85 seconds / Batch reducing the re-loading time by 56.67% while reducing the rework time in the packing process from 62.33 Seconds / bottle was reduced to 53.55 seconds / bottle, reducing the filling time. Accounting for 14.09%, while the standard time of spa oil products is 128.71 seconds / bottle.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *