ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัด 3 ทิศทางสำหรับงานกลึง

ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัด 3 ทิศทางสำหรับงานกลึง

คณะผู้จัดทำ         1.นายพลวัฒน์ คำกุณา 2.นายณรงค์ฤทธิ์ บัวแก้ว 

                                3.นายชูชาติ บรรพตาไพจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ คชฤทธิ์

ปี                             พ.ศ.2556

คำสำคัญ               สัญญาณสเตรนเกจ ทิศทางแรงตัด ทิศทางป้อนตัด ทิศทางป้อนลึก

                               เทอร์โมคัปเปิล อุณหภูมิ 

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาไดนาโมมิเตอร์วดัแรงตัด 3 ทิศทาง
สำหรับงานกลึง ที่สามารถวัดแรงตัดในทิศทาง Fc , Ff , Fr เพื่อวัดแรงตัดกลึงในกระบวนการตัดเฉือนโลหะที่เกิดขึ้นจริงในขบวนการผลิต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาหาแนวทางในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรการผลิตได้เหมาะสม

ไดนาโมมิเตอร์มีส่วนประกอบที่มีลักษณะแบบคานยื่น ทำหน้าที่วัดแรงที่เกิดขึ้นโดยใช้
สเตรนเกจแบบค่าความต้านทานชนิดโลหะแผ่นบาง ติดบนชิ้นส่วนของไดนาโมมิเตอร์บริเวณคานยื่น จัดวางในทิศทางที่ให้ค่าของสัญญาณสอดคล้องกับทิศทางของแรงที่มากระทำสัญญาณที่วัดได้จะถูกขยายและแปลงจากอนาลอกเป็นดิจิตอล และทำการประมวลผลโดยใช้ชุดเชื่อมต่อเซนเซอร์นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบทันทีทันใด

ผลจากการทดสอบพบว่าไดนาโมมิเตอร์ที่ทา การพัฒนาขึ้นมาสามารถวัดแรงได้3 ทิศทาง
คือ ทิศทางด้านแรงตัด Fc ทิศทางด้านแรงป้อนตัด Ff และทิศทางด้านแรงป้อนลึก Fr นอกจากนั้นยังสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1250 องศา

Abstract

This project aims to study and develop 3-way cutting force dynamometer. for turning It can measure the cutting force in the direction Fc , Ff , Fr to measure the cutting force in the actual metal cutting process in the production process. Then use the information obtained to study the guidelines for the use of production machinery tools appropriately.

The dynamometer has a cantilevered component. It serves to measure the force produced by using Thin sheet metal resistivity strain gauge Mounted on a piece of dynamometer around the cantilever Positioned in the direction that the value of the signal corresponds to the direction of the actuating force, the measured signal is amplified and converted from analog to digital. and processing using a sensor interface, presenting the data as graphs on a computer screen in real time.

The results of the test showed that the dynamometer applied It has been developed that can measure force in 3 directions. are the cutting force direction Fc, the cutting force direction Ff, and the depth feed direction Fr. It can also measure temperatures up to 1250 degrees.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *