เครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือน ด้วยระบบไฮโดรลิกส์

เครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือน ด้วยระบบไฮโดรลิกส์

คณะผู้จัดทำ         1.นายบารมี จีบสุวรรณ 2.นายธนสิทธิ์ บุญหาญ 3.นายเขตสยาม สกุลหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

ปี                             พ.ศ.2560

คำสำคัญ               เครื่องอัดเศษโลหะ, ไฮโดรลิกส์, การอัดเศษโลหะ 

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือน ด้วยระบบไฮ
โดลิกส์ลิกส์ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อสร้างเครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือนด้วยระบบ
ไฮโดรลิกส์ขึ้นมาใช้ประโยชน์และเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือนด้วยระบบไฮโดรลิกส์
เครื่องอัดเศษโลหะจากการตัดเฉือนด้วยระบบไฮโดรลิกส์นี้มีขนาดกว้าง 1,350 เซนติเมตร ยาว
1,600 เซนติเมตร และสูง 1,100 เซนติเมตร โดยใช้กระบอกไฮดรอลิกส์ที่มีแรงอัดขนาด 7 ตัน ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส แรงดัน 380 โวลต์
จากการทดลองนี้แรงอัดที่เหมาะสมที่สุด คือ แรงดันที่ 150 บาร์ ที่ปริมาณเศษโลหะที่ใช้ใน
การทดลองน้ าหนัก 20 กิโลกรัม เมื่ออัดแล้วได้ก้อนโลหะที่มีความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 33
เซนติเมตร และความสูง 40 เซนติเมตร ผลการทดสอบปรากฏว่าสามารถทำการอัดเศษโลหะให้เป็นก้อนได้สมบูรณ์และมีความหนาแน่นที่สุด และก้อนโลหะที่อัดได้ไม่แตกออกจากกัน

Abstract

This project is the design and construction of a metal scrap baler from machining with a high Doliks Ligs Objectives of this project To create a scrap metal compactor from machined cutting by the system. Hydraulics come to use and to study the variables affecting production capacity and efficiency. Working on a metal scrap compactor from hydraulics machining.

This hydraulic metal scrap baler is 1,350 cm wide and long. 1,600 centimeters and 1,100 centimeters high, using hydraulic cylinders with 7 tons of compression, using 3 phase electricity, 380 volts.

From this experiment, the optimum compressive strength was a pressure of 150 bar at the amount of scrap metal used. The experiment weighs 20 kg. When compacted, a metal lump with a width of 40 cm and a length of 33 is obtained. centimeter and height 40 centimeters. The test results show that the scrap metal can be compacted completely and with the highest density. and the incompressible lumps of metal do not break apart.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *