ออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง

ออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำ           1.นายพิสิษฐ์ อัศวโพสพ 2.นายวัชรพงษ์ สุมาลุย์

                                 3.นายพงษ์ทวี ภู่บัว 4.นายวีระศักดิ์ พันธ์เลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

ปี                              พ.ศ.2559

คำสำคัญ                เครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง/ เมล็ดข้าวเปลือก/

                                ความชื้น

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่อง
สามารถลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดระยะเวลาในการตากข้าวให้ใช้เวลาน้อยลงจาก 1-2 วัน เหลือ 15-60 นาที ต่อการอบ 1 ครั้ง จึงเป็นเหตุจูงใจและเป็นแนวคิดที่จะสร้างเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง

การทำงานของเครื่องลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบอุโมงค์ต่อเนื่อง มีชุดถังอบข้าว ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอยู่ที่ 500 มิลลิเมตร ยาว 1,800 มิลลิเมตร ภายในถังมีใบเกลี่ยข้าวจำนวน 8 ใบ โดยชุดส่งกำลังใช้ มอเตอร์ 1 แรงม้า 380 โวลต์ ความเร็วรอบ 1,390 รอบ/นาที ส่งกำลังไปยังเกียร์ทดรอบ อัตราทด 1:10 แล้วส่งกำลังด้วยโซ่ และใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความถี่ของ มอเตอร์ ทำให้สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ และระบบทำความร้อนในการอบใช้Heater ขนาด 1,000 วัตต์จำนวน 4 ตัว และ Blower เป่าลมร้อน ท่อขนาด 3 นิ้ว และค่าของความชื้นของข้าวเปลือกก่อนทำการอบอยู่ที่ 18 – 22% เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองหาระยะเวลาในการอบ ความชื้นของข้าวเปลือกหลังการอบ ปริมาณการการผลิตต่อ 1 วัน หรือ 8 ชั่วโมง

ผลจากการทดลองค่าสูงสุด ที่การตั้งระดับความสูงหน้าถังอยู่ที่ 70 มิลลิเมตร ความเร็วรอบของ
การหมุนถังอยู่ที่ 20 รอบ/นาทีอุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส ผลของค่าความชื้นหลังจากการอบ แล้วทิ้งให้ข้าวที่ผ่านการอบคายความร้อนสะสมจากการอบ แล้ว 15 นาที มีค่าความชื้น 14% และ สามารถผลิตได้ต่อวัน หรือ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 1.8 ตัน/วัน หรือ 235 กิโลกรัม/ชั่วโมง และที่ค่าการทดลองต่ำสุดที่การตั้งความสูงหน้าถัง 35 มิลลิเมตร ความเร็วรอบการหมุนถังอยู่ที่ 5 รอบ/นาทีได้ความชื้นหลังการอบแล้ว 12.5% ความชื้น และสามารถผลิตได้ 24 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือ 192 กิโลกรัม/วัน

Abstract

Design and Construction of Continuous Tunnel Grain Dehumidifier to make the machine can reduce the moisture content of rice seeds Reduce the drying time of rice to take less time from 1-2 days to 15-60 minutes per drying time, thus motivated and thought to build a continuous tunnel seed dehumidifier.

Continuous Tunnel Grain Dehumidifier Operation There is a set of buckets to bake rice. Which has a diameter of the tank is 500 mm. Length 1,800 mm. Inside the tank, there are 8 rice spreaders. The transmission uses a 1 horsepower 380 volt motor with a speed of 1,390 rev / min, sending power to a gear reducer.The ratio is 1:10 and the power is transmitted by chain. and use an inverter to control the frequency of the motor, so that the speed of the motor can be adjusted. And the heating system in the baking uses a 1,000 watt heater, 4 units, and a blower blowing hot air, a 3-inch pipe, and the moisture value of the paddy before baking is 18 – 22 percent percent from the experiment to determine the baking time moisture content of paddy after baking Production volume per day or 8 hours.

The result of the experiment, the maximum value At the height of the tank at 70 millimeters, the speed of rotation of Rotating the tank at 20 cycles/min, temperature 47 °C, the effect of the moisture content after baking. and leave for 15 minutes for the rice that has been dehydrated to accumulate from baking.It has a moisture content of 14% and can be produced per day or 8 hours, equal to 1.8 tons / day or 235 kg / hour. And at the lowest experimental value, setting the tank’s height of 35 mm. The rotation speed of the tank is 5 rev / min, the moisture content after baking is 12.5% ​​moisture and can produce 24 kg / hour or 192 kg / day.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *