ออกแบบและสร้างเครื่องตัดแบ่งชิ้นงาน

ออกแบบและสร้างเครื่องตัดแบ่งชิ้นงาน

คณะผู้จัดทำ          1.นายทรงชัย ศรีพิพิตร์ 2.นายทัชชกร เพ็ญจันทร์ 3.นายวรุตม์ มุสิกวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ                เครื่องตัดแบ่ง ความหนืด ความแม่นยำ

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบและสร้างเครื่องตัดแบ่งชิ้นงานมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง
เครื่องตัดแบ่งชิ้นงานที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยคนเพื่อใช้ในการตัดของเหลวหนืดให้ได้
ความเที่ยงตรงความแม่นยำมากกว่าการใช้คนในการตัดชิ้นงานเพื่อที่จะนำไปห่อและสาเหตุสุดท้าย คือลดความเมื่อยล้าของคนเนื่องจากการใช้ช้อนในการตักชิ้นงานจำนวนหลายๆชิ้นเพื่อนำมาห่อจึงคิดที่จะช่วยให้มีการตัดชิ้นงานได้เร็วขึ้น มีความเที่ยงตรงมากขึ้นและช่วยให้พนักงานลดความเมื่อยล้าได้ในระดับหนึ่ง

ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นทฤษฎีใน
การออกแบบโดยการหาเอาข้อจำกัดดังกล่าวมาใช้ในการเลือกวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดอุปกรณ์ในแต่ละส่วนและทำการสร้างเครื่องซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์มีขนาดความเร็วรอบ 1,460 รอบต่อนาทีสายพาน ชุดเฟืองทดมีอัตราการทด 1 ต่อ10 เมื่อทำการสร้างเครื่องตัดแบ่งชิ้นงาน เครื่องมีขนาด 50x40x75 เซนติเมตร

จากผลการทดลองเครื่องตัดแบ่งชิ้นงานกระบอกบรรจุวัตถุดิบสามารถบรรจุได้ 4.6 กิโลกรัม จึงได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรงในการตัดวัตถุดิบ 1 นาทีสามารถตัดได้เฉลี่ย 214 ชิ้นซึ่งจำนวนชิ้นที่ผลิตไดข้้ึนอยู่กับเวลาและปริมาตรที่ใช้บรรจุวัตถุดิบลงในกระบอกอัดด้วย

Abstract

The design and creation of the workpiece cutter is intended to design and build.
A workpiece cutter that can be controlled by a person for cutting viscous liquids.
Precision is more accurate than using a person to cut a workpiece in order to wrap it, and the end reason is to reduce the fatigue of a person, since using a spoon to scoop up several pieces to wrap it is thought to help the workpiece be cut faster. Be more precise and help employees reduce fatigue to a certain extent.

The operational process starts with researching relevant information to be theorized in Designed by applying such restrictions to choose the most suitable method or model for each unit and building a machine consisting of a motor with a speed of 1,460 vpm, the gearbox has a rate of 1 to 10. When creating a workpiece cutter The machine is 50x40x75 cm.

According to the results of the experiment, the raw material cylinder cutter can be packed with 4.6 kg, so the 1 minute cutting accuracy test can be cut to an average of 214 pieces, which is the number of pieces produced based on the time and volume used to pack the raw material into the extruded cylinder.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *