ออกแบบและพัฒนาใบมีดปั่นพริกแกง

ออกแบบและพัฒนาใบมีดปั่นพริกแกง

คณะผู้จัดทำ         1.นายนาทนิวุฒิ เดชเดชะ 2.นายพิพัฒน์ วิเศษชุมพล 3.นายณัฐวุฒิ โนนใหม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล

ปี                            พ.ศ.2559

คำสำคัญ               ใบมีดปั่นพริกแกง น้ำหนักพริกแกง พริกแกง

บทคัดย่อ

โครงการนี้มุ่งเน้นทำการศึกษาออกแบบและพัฒนาใบมีดปั่นพริกแกง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใบมีดปั่นพริกแกง และสามารถเพิ่มคุณภาพพริกแกงได้มากขึ้น เหมาะสำหรับการนำไปปรุงอาหารและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

การดำเนินโครงการเริ่มจากการศึกษาประสิทธิภาพใบมีดปั่นพริกแกงของเครื่องปั่นพริกแกง
อเนกประสงค์ พบว่าการปั่นใบมีดปั่นพริกแกงเดิมได้พริกแกงที่มีความละเอียดไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังมีเศษสมุนไพรต่างๆผสมอยู่ในเนื้อพริกแกง โครงการนี้ได้ทำการออกแบบและพัฒนาใบมีดปั่นพริกแกง 3 แบบ คือ ใบมีดปั่นพริกแกงแบบฟันเลื่อย ใบมีดปั่นพริกแกงแบบดาวกระจาย และใบมีดปั่นพริกแกงแบบผสม ทำการทดลองปั่นพริกแกงที่เวลา 10 นาที 15 นาที 20 นาที และ 25 นาที ใช้ความเร็วรอบการปั่น 1,460 รอบต่อนาที นำพริกแกง 200 กรัม กรองด้วยตระแกรง 1×1 มิลลิเมตร วางให้น้ำหยด 20 นาที ปริมาณน้ำหนักพริกแกงที่เหลือหลังการกรอง ทำการศึกษาหาความละเอียด เพื่อหาประสิทธิภาพใบมีดปั่นพริกแกง

ผลการทดลองพบว่า เมื่อปั่นพริกแกงที่เวลา 25 นาที เพื่อความละเอียดสูงสุดของเนื้อพริกแกง ปริมาณน้ำหนักพริกแกงที่เหลือหลังการกรอง พบว่า ปริมาณน้ำหนักพริกแกงของใบมีดปั่นพริก
แกงแบบฟันเลื่อยมีปริมาณน้ำหนัก 53 กรัม ใบมีดปั่นพริกแกงแบบดาวกระจาย 54.3 กรัม และใบมีดปั่นพริกแกงแบบผสม 93.33 กรัม เปรียบเทียบประสิทธิภาพใบมีดปั่นพริกแกงของเครื่องปั่นพริกแกงอเนกประสงค์ ปริมาณน้ำหนักพริกแกงหลังการกรอง 112 กรัม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าใบมีดปั่นพริกแกงที่ออกแบบและพัฒนาทั้ง 3 แบบ ,มีประสิทธิภาพมากกว่าใบมีดปั่นพริกแกงของเครื่องปั่นพริกแกงอเนกประสงค์ เพราะรูปแบบคมตัดสามารถตัดเฉือนของแข็งได้ดีกว่า อีกทั้งยังมีองศาคมตัดน้อยและมีคมตัดด้านเดียว ทำให้เกิดแรงกดลงบนเนื้อวัสดุ โดยที่วัสดุจะถูกผลักหลุดออกไป ไม่ทำให้เกิดแรงปฏิกิริยากับแก้มมีด ทำให้มีดสามารถหั่นหรือเฉือนได้ดี

Abstract

This project focuses on the study, design and development of curry blender blades. to increase efficiency Curry blender blade and can increase the quality of curry paste more Suitable for cooking and can be used in practice.More efficient than the curry blender blades of the multi-purpose blender. Because the cutting edge pattern can cut solids better. It also has a low degree of cutting edge and a single cutting edge. causing pressure on the material where the material is pushed away Does not cause a strong reaction to the cheek of the knife. This allows the knife to cut or slash well.

The project implementation started from the study of the efficiency of the curry blender blades of the curry paste blender. Versatile. It was found that spinning the original curry blender blades yielded curry paste with not fine quality. There are also various herbs mixed in the curry paste. This project has designed and developed 3 types of curry blender blades.Sawtooth chili blender blade Starburst curry blender blade and a blender blade for blending curry paste The experiment was blended with curry paste at 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes and 25 minutes, using a blending speed of 1,460 rpm, 200 g of curry paste, filtered with a 1×1 mm sieve, placed to drip for 20 minutes.Residual weight of curry paste after filtering conduct a detailed study To find the efficiency of the curry blender blade.

The results showed that When blending curry paste at 25 minutes for maximum resolution of curry paste meat Remaining weight of curry paste after filtering showed that the weight of curry paste of chili blender blade Sawtooth curry weighs 53 grams.Starburst blender blades 54.3 g and blender blades 93.33 g. The weight of curry paste after filtering is 112 grams. Therefore, it can be said that the 3 types of curry blender blades designed and developed.More efficient than the curry blender blades of the multi-purpose blender. Because the cutting edge pattern can cut solids better. It also has a low degree of cutting edge and a single cutting edge. causing pressure on the material where the material is pushed away Does not cause a strong reaction to the cheek of the knife. This allows the knife to cut or slash well.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *