ชุดเชื่อมพอกผิวท่อภายนอกควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ชุดเชื่อมพอกผิวท่อภายนอกควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

คณะผู้จัดทำ         1.นายศิริศักดิ์ จำปาโสม 2.นายนฤศันส์ เจียมอนันท์กุล 3.นายณัฐชา รักษาใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               การออกแบบและสร้างเครื่อง การเชื่อมพอกผิว

บทคัดย่อ

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้เพื่อออกแบบและการสร้างชุดเชื่อมพอกผิวท่อภายนอก
ควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ เนื่องจากการเชื่อมท่อแบบปกติด้วยฝีมือมนุษย์นั้น แนวเชื่อมที่ได้
ออกมาน้ันอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการโดยชุดเชื่อมพอกผิวท่อภายนอกควบคุมด้วยระบบ
กึ่งอัตโนมัติน้ัน ทำการทดลองเชื่อมพอกผิวท่อภายนอกท่อกลมดำขนาด 4 นิ้ว ยาว 500 มม.
หนา 2 มม.

การดำเนินงานออกแบบและการสร้างชุดเชื่อมพอกผิวท่อภายนอกควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติน้นั ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมการหมุนท่อโดยมี Inverter ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนท่อและใช้ Servo Motor ควบคุมการเดินของ Linear slide

ผลการดำเนินงานจากการทดสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมโดยใช้กระแสไฟต่างกัน 5
ขนาด คือ40, 45, 50, 55และ 60แอมป์ และใช้กระแสไฟ DC จะเห็นได้ว่าแนวเชื่อมของกระแสไฟ
ขนาด 50แอมป์ มีแนวเชื่อมที่สม่ำเสมอและจะหลอมละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันและใช้ระยะใน
การเดินเชื่อมที่แตกต่างกันออกไป 4 ระยะ คือระยะในการเดินเชื่อม 2.5, 2.7, 2.9และ 3.1 mm. จะเห็นได้ว่าแนวเชื่อมของระยะในการเดินเชื่อม 2.5 mm.มีแนวเชื่อมสม่ำเสมอและสวยงามที่สุด

Abstract

In the preparation of this dissertation degree, to design and create an external pipe surface welding kit.Semi-automatic control due to human-made normal pipe welding Resulting weldingThis may not be as required by the external pipe surface welding kit controlled by the system.Semi-automatic. 4″ 500mm Black Round Tube Surface Welding Experiment Thickness 2 mm.

The design and construction of external pipe surface welding kits is controlled by a semi-automatic system. Use an electric monitor to control pipe rotation, with Inverter controlling the speed of the pipe rotation and using Servo Motor to control the linear slide.

Performance of welding integrity tests using different currents 5
The sizes are 40, 45, 50, 55 and 60 amps, and using DC current, the connection of the current can be seen.Size 50 amps It has a uniform welding line and melts together homogeneously and takes the distance in.There are 4 different welding distances: 2.5, 2.7, 2.9 and 3.1 mm. 2.5 mm. Has the most consistent and beautiful welding.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *