ชุดวัดอุณหภูมิจุดตัดเฉือน

ชุดวัดอุณหภูมิจุดตัดเฉือน

คณะผู้จัดทำ          1.นายประดิษฐ์ ชำนาญไพร 2.นายธีรพันธุ์ สุทธินาค 3.นายหิรัณย์ สีม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ คชฤทธิ์ 

ปี                             พ.ศ.2556

คำสำคัญ                ความเร็วตัด ;อัตราป้อน ;ความลึกป้อนตัด; เหล็ก AISI 1040 ;

                                มีดกลึงคาร์ไบด์

บทคัดย่อ

งานการตัดเฉือนเป็นกระบวนการที่ใช้กันมากที่สุดในกระบวนการผลิต ได้มีการศึกษากลไกที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลไกที่สำคัญหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของอุณหภูมิขณะตัดเฉือน การติดตามระดับความร้อนที่เกิดขึ้นขณะการตดัเฉือนจึงเป็นหัวข้อที่ผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดวัดอุณหภูมิที่จุดสัมผัสระหว่างเศษตัดกับผิวมีดตัดหาความ
เปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิ เมื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะการตัดพร้อมท้งัหาความสัมพันธ์ระดับอุณหภูมิและค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าวงจรเทอร์โมคัปเปิลของจุดสัมผัสมีดตัดคาร์ไบด์SPMN 120308 กับ ชิ้นงานเหล็ก AISI 1040

ผลจากการทดลองพบว่าความสัมพันธ์แรงเคลื่อนไฟฟ้าวงจรเทอร์โมคัปเปิล มีดตัด-ชิ้นงาน มี
ลักษณะเพิ่มขึ้นตามกันคือ เมื่ออุณหภูมิจุดต่อด้านร้อนของวงจรเทอร์โทคัปเปิลสูงขึ้น ระดับค่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมจะเพิ่มขึ้นตามสมการ T = 28.056e3 – 153.3e2 + 351.1e – 3.6562 เมื่อนำเอาชุดวงจรนี้ไปติดต้ังเพื่อวัดอุณหภูมิขณะตัดกลึง สามารถวัดอุณหภูมิที่จุดสัมผัส มัดตัดกับชิ้นงานได้การเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อใช้ความเร็วตัดมากขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อเพิ่มความลึกป้อนตัดและอัตราป้อนเพิ่มขึ้น ระดับความร้อนก็เพิ่มมากขึ้นด้วย

Abstract

Machining is the most commonly used process in manufacturing. The mechanism that widely involved One important mechanism is Occurrence of temperature during machining Tracking the level of heat generated during machining is therefore a topic of concern for the authors.

This project aims to create a temperature measuring unit at the point of contact between the chip and the cutting knife surface. temperature level change When changing cutting conditions and correlation of temperature and voltage, thermocouple circuit of SPMN 120308 carbide cutter contact with AISI 1040 steel workpiece.

The results of the experiment showed that the voltage relationship of the thermocouple circuit Cutting knife – workpiece Yes The following increased characteristics are When the hot junction temperature of the thermocouple circuit increases, the value level The voltage drop across it is increased according to the equation T = 28.056e3 – 153.3e2 + 351.1e – 3.6562 when this circuit is installed to measure temperature while cutting can measure the temperature at the point of contact The sheave can be cut to the workpiece, the change in temperature is higher at higher cutting speeds. The same is true when the cutting depth is increased and the feed rate is increased. The heat level also increased.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *