การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุ กรณีศึกษา เครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุ กรณีศึกษา เครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง

คณะผู้จัดทำ            1.นายยุทธนา สาทอง 2.นายปธพล ตรีชัยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร

ปี                               พ.ศ.2560

คำสำคัญ                 การจัดสมดุลสายการผลิต ความสูญเสีย 7 ประการ

                                  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

 

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำงานทำให้เกิดความสมดุลใน สายการผลิตและหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบจากแรงงานที่ลดลงใน สายการผลิตกระบวนการบรรจุเครื่องดื่มชนิดผงแบบซอง ของโรงงานตัวอย่าง จากการศึกษากระบวนการผลิตพบว่าในกระบวนการผลิตมีการทำงานที่ไม่เกิดมูลค่า โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้การกำจัดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา (Why-Why Analysis) มาเพื่อกำจัดงานที่ไม่เกิดมูลค่าในกระบวนการผลิตออกไปและทำการจัดสมดุล
สายการผลิตให้ดีขึ้น
ผลจากการปรับปรุงซึ่งทำให้สามารถลดพนักงานในกระบวนการผลิตขนาดบรรจุ15 ซองลดลงได้1 คนจากเดิม 16 คนเหลือ 15 คน โดยที่ผลผลิตยังคงเดิม 108.04 กล่องต่อชั่วโมง ทำให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 6.75 กล่องต่อคนต่อชั่วโมงเป็น 7.20 กล่องต่อคนต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นประสิทธิภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 และสามารถลดพนักงานในกระบวนการผลิตขนาดบรรจุ5 ซองพิเศษ ลดลง 1 คนจากเดิม 24 คนเหลือ 23 คน โดยที่มีผลการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 112.78 กล่องต่อชั่วโมงเป็น 117.8 กล่องต่อชั่วโมง ทำให้ผลิตภัณฑ์แรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.69 กล่องต่อคนต่อชั่วโมงเป็น 5.09 กล่องต่อคนต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นประสิทธิภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52
จากผลการดำเนินงานปริญญานิพนธ์ ผู้จัดทำได้ปรับสมดุลในสายการผลิต ทำให้ได้กระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานลดลง ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเทียบจากแรงงานที่ลดลง พนักงานมีเวลาการทำงานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Abstract

Intelligent to study the methods of TAT TAT in Smart and defiantly focused on labor Concentrated beverages in powder form in sachets of the sample factory from the study The production process found that in the production process non-value-added work starting from the analysis problems using 7 Waste is eliminated and uses Why Why Analysis to eliminate non-value-added work in the production process and balance. production line to be better

The result of improvements which This can reduce the number of employees in the production process, packing size of 15 sachets. decreased by 1 person from 16 people to 15 people, while the production remained the same 108.04 boxes per hour, causing Labor productivity increased from 6.75 boxes per person per hour to 7.20 boxes per person per hour or charged. It was a 6.66 percent increase in labor efficiency and can reduce the staff in the production process size Contains 5 special envelopes, reducing 1 person from the original 24 to 23 people, with an increase in productivity. 112.78 boxes per hour to 117.8 boxes per hour, increasing labor productivity from 4.69 boxes per person per hour is 5.09 boxes per person per hour, or represent a hundred increase in labor efficiency. 8.52 each

From the results of the thesis work, the author has adjusted the balance in the production line, resulting in Reduced labor intensive production processes Increased productivity compared to reduced labor Employees have time work more closely in accordance with the intended purpose.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *