การออกแบบและสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์

การออกแบบและสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์

คณะผู้จัดทำ          1.นายเจตตริน สุภาพรอด 2.นายวรพจน์ สิงห์ลอ

                                3.นายณัฐภูมิ สมศักดิ์ 4.นายนฤมล จันดารา

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

ปี                             พ.ศ.2560

คำสำคัญ               เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบถังนอนหมุนได้ค่าความชื้น

บทคัดย่อ

การทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ออกแบบและสร้างเครื่องผสมอาหารสัตว์ เพื่อศึกษาตัวแปรวัตถุดิบที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง เพื่อปรับปรุงการผสมอาหารสัตว์สำหรับชุมชน และเป็นต้นแบบของเกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็ก
การทำงานของเครื่องผสมอาหารสัตว์มีชุดถังผสมแบบถังนอนซึ่งตัวถังสามารถหมุนได้อัด มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอยู่ที่ 60 เซนติเมตร ยาว 93 เซนติเมตร ภายในตัวถังมีครีปเชื่อมติดอยู่กับภายในถังผสมเพื่อใช้กวนส่วนผสมไม่ไห้ส่วนผสมนอนก้นถัง โดยชุดส่งกำลังใช้ขับถังผสมใช้มอเตอร์ 1/3 แรงม้า 220 โวลต์และมอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์ ขับใบกวนส่วนผสม ขั้นตอนการทดลองโดยใช้ความเร็วรอบหมุนใบกวนส่วนผสมได้แก่ 40 และ 60 รอบต่อนาทีเพื่อหาอัตราการผลิต และความชื้นที่เหมาะสมในการผสม
ผลการทดลองเครื่องผสมอาหารสัตว์จะเห็นได้ว่าเมื่อความเร็วรอบของใบกวนส่วนผสมเพิ่มขึ้น
จะทำไห้ความชื้น และ เวลาลดลงส่งผลให้แนวโน้มของอัตราในการผสมอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสูตรผสมที่ 2 และ 3 สามารถผสมได้มีคุณภาพที่เหมาะสมที่สุด อัตราการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมงความชื้นร้อยละ 14 ความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาทีโดยมีจุดคุ้มทุนเครื่องอัดเม็ดอาหารสุกร ต้องทำการผลิตที่ 65 วัน ซึ่งจะมีต้นทุนเท่ากับ 217829.3 บาท

Abstract

Thesis The design and construction of a feed mixer was intended to Design and build a feed mixer To study raw material variables that affect the production process and machine performance to improve feed mixing for the community and is a role model for small and medium-sized farmers.

The operation of the feed mixer is equipped with a horizontal mixing tank in which the body can be rotated to compress. The diameter of the tank is 60 centimeters, length 93 centimeters. Inside the tank are welded creeps attached with the inside of the mixing tank to use to stir the ingredients without letting the ingredients sit at the bottom of the tank The power unit is used to drive the mixer tank, it uses a 1/3 hp 220 volt motor and a 1 hp 220 volt motor drives the agitator. The experimental procedure was performed using the agitator rotation speed of 40 and 60 revolutions per minute to determine the production rate. and suitable humidity for mixing.

The results of the feed mixer experiment can be seen that as the rotation speed of the agitator increases Will cause humidity and time to decrease, resulting in a trend of increasing feed mixing rate. which formulas 2 and 3 can be mixed with the most suitable quality.Production rate 300 kg/h, humidity 14 percent, speed 60 rpm, with break-even point, pig feed pellet machine. Must be produced at 65 days, which will cost 217829.3 baht.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *