การออกแบบและสร้างเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีล

การออกแบบและสร้างเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีล

คณะผู้จัดทำ          1.นายรัตนพล สืบสา 2.นายวิทวัส ดาด่วน 3.นายอัษฎา ใยสุหร่าย                                                  4.นายจักรพันธ์ กลัดจําปี

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               แลปปิ้ง แมคคานิคอลซีล ขัดหน้าสัมผัส

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาและดําเนินการสร้างเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีล โดยมีจุดประสงค์เพื่อดําเนินการศึกษาและสร้างเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีลที่มีต้นทุนในการสร้างตํ่าเพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่จะช่วยในการลดต้นทุนในการสั่งซื้อเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีลเพื่อประโยชน์ในการขัดผิวชิ้นงานให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่บริษัทสามารถนําไปแลปแมคคานิคอลซีลที่อยูในระบบปั้มนํ้าประเภทต่าง ๆ ได้ การจัดทําปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้เริ่มต้นการศึกษาหาข้อมูลในขั้นตอนและกระบวนการขัดหน้าสัมผัสแมคคานิคอลซีล โดย
ได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือและได้ศึกษาและได้คําแนะนําจาก ห้างหุ้นส่วนจํากด พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิ-เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ต่อมาจึงได้ออกแบบดําเนินการสร้างและทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักรพร้อมทั้งหาจุดบกพร่องเพื่อทําการแกไขและพัฒนาต่อไปในอนาคต

ผลที่ได้จากการดําเนินงานคือ สามารถออกแบบและสร้างเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีล
โดยที่สามารถขัดหน้าสัมผัสแมคคานิคอลซีลที่มีขนาดตั้งแต่Ø20-120 มม.ความสูงตั้งแต่1-55 มม.ได้ครั้งละ3 ชิ้น และเครื่องยังสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติได้ เครื่องใช้ความเร็วรอบอยูที่ 30 รอบ/นาที โดยยึดความเร็วรอบจากเครื่องแลปปิ้งแมคคานิคอลซีลมาตรฐานจากบริษัท Engis ซึ่งถือวาสามารถขัดชิ้นงานได้มีประสิทธิภาพโดยได้จากการทดลอง ซึ่งจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาทดลองครบ 60 นาทีชิ้นงานที่ทําการขัดด้วยเครื่องนี้เทียบเท่าชิ้นงานสภาพจําหน่าย

Abstract

This dissertation is a study and operation of machanic sealing machines with the aim of studying and creating machanic sealing machines with low cost to benefit small industries that will help reduce the cost of ordering mechanical sealing machines for the benefit of exfoliating the workpieces without the company being able to reus the mechanical seals in different types of pump systems.Preparation of dissertation degree This edition begins a study of the process and process of polishing mechanical seals by:have studied the information from the book and have studied and received advice from Later, the P.V. Service Engineering & Supply Partnership was designed to build and conduct experiments to determine the efficiency of the machines while finding defects to solve and develop in the future.

The result of the operation is that it can design and build a mechanical sealing machine.It can polish mechanical seals with sizes ranging from Ø20-120. Height from 1-55 mm 3 mm at a time The machine can also set the time automatically. The machine is at a speed of 30 times/min.It is based on the speed from Engis’ standard mechanical sealing machine, which holds the workpiece polishing effectively through experiments. The experiment can be seen when the trial time is complete. 60 minutes of the workpieces polished with this machine are equivalent to the workpieces sold.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *