การออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

การออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

คณะผู้จัดทำ            1.นายภานุพงษ์ ชูลี    2.นายมานพ ศรียา

                                  3.นายดิเรก เครือเพ็ง 4.นายสุขุม พิทักษ์วงษ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี                               พ.ศ.2559

คำสำคัญ                 เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

การการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถสีข้าวไว้
บริโภคเองได้โดยไม่ต้องนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีขนาดใหญ่ และเกษตรกรยังสามารถนำส่วนต่างๆที่เหลือจากการสีข้าว เช่น แกลบ และรำ ไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้ต่อไป

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว โดยชุดสีข้าวกล้องประกอบด้วยลูก
ยางกะเทาะเปลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว กว้าง 1.75 นิ้ว จ านวน 3 ลูก ลูกที่ 1 และ 3 มี
ความเร็ว 1000 รอบต่อนาที ลูกที่ 2 มีความเร็ว 740 รอบต่อนาทีโดยลูกยางหมุนด้วยความเร็วรอบที่แตกต่างกันประมาณ 25 % ชุดขัดข้าวขาวประกอบด้วยตะแกรงขัดขาวขนาด 1 x 10 มิลลิเมตรและเพลาขัดซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 7.5 นิ้ว ความเร็ว 1450รอบต่อนาทีและใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าเป็นต้นก าลัง ทดลองหาอัตราการผลิตและผลผลิตข้าวกล้องด้วยข้าว 3 สายพันธุ์ได้แก่ ข้าวหอมปราจีน ข้าวเหลืองสุพรรณ และข้าวนาปรัง29 ทดลองโดยการปรับระยะห่างลูกยางกะเทาะเปลือก 3 ระดับคือ 0.5 0.75 และ 1 มิลลิเมตร การทดลองหาอัตราการผลิตและผลผลิตข้าวขาวด้วยข้าวเหลืองสุพรรณ โดยการปรับระยะเวลาในการขัดขาว 6 ระยะเวลาคือ 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 และ 5.45 นาที

ผลการทดลองการหาอัตราการผลิตและผลผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ข้าวเหลือวสุพรรณได้
อัตราการผลิตข้าวกล้องสูงสุดโดยปรับระยะห่างลูกยางกะเทาะเปลือกที่เหมาะสม 0.75 mm. ได้
อัตราการผลิต 13.51 Kg/hr ผลผลิตข้าวกล้องเต็มเมล็ด 62.7 % การผลิตข้าวขาวเหลืองสุพรรณปรับระยะห่างลูกยางกะเทาะเปลือกที่เหมาะสม 0.75 mm. ระยะเวลาในการขัดขาวที่เหมาะสม 5.25 นาที ได้อัตราการผลิต 11.43 Kg/hr ผลผลิตข้าวขาวเต็มเมล็ด 54.1 % จุดคุ้มทุนในการผลิตข้าวกล้องจะต้องผลิตปริมาณ 1222 Kg ใช้ทุนรวม 40,318 บาท และการผลิตข้าวขาวจะต้องผลิตปริมาณ 1164 Kg ใช้ทุนรวม 44,931 บาท

Abstract

The design and construction of a small rice milling machine was made to allow farmers to mill their rice. Self-consumption without having to bring the paddy to the big mill And farmers can also use the remaining parts from rice milling, such as rice husks and bran, for further agricultural use.

Small rice milling machine can mill both brown rice and white rice. The brown rice color set consists of children. Peeled rubber, diameter 4 inches, width 1.75 inches, total of 3 balls 1 and 3 have Speed 1000 rpm The second ball has a speed of 740 rpm with the rubber ball rotating at a different speed of approximately 25%. The white rice polishing set consists of a 1 x 10 mm white sanding sieve and a spiral-shaped polishing shaft.Diameter 2.5 inches, length 7.5 inches, speed 1450 rpm, and using an electric motor of 2 horsepower, etc., are experimenting to determine the production rate and yield of brown rice with 3 types of rice as follows: Thai fragrant rice Suphan Yellow Rice and second rice 29 This experiment was carried out by adjusting the distance of the husked rubber balls at 3 levels, 0.5, 0.75 and 1 mm. The experiment was conducted to determine the production rate and yield of white rice with yellow Suphan rice. By adjusting the 6 time intervals for white polishing: 5.20, 5.25, 5.30, 5.35, 5.40 and 5.45 minutes.

The results of the experiment to determine the production rate and yield of a small rice milling machine. Suphan can be left over rice. The maximum brown rice production rate by adjusting the appropriate distance of the husked rubber ball 0.75 mm. Production rate 13.51 Kg/hr. Whole grain rice yield 62.7%. White and yellow Suphan rice production adjusting the appropriate distance of the husked rubber ball 0.75 mm.Appropriate polishing time 5.25 minutes yielding 11.43 Kg/hr yield of whole grain white rice 54.1% break-even point in brown rice production must produce 1222 Kg with a total cost of 40,318 baht and white rice production must Production volume 1164 Kg, total cost 44,931 baht.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *