การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม

การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม

คณะผู้จัดทำ          1.นายชัยวุฒิ บุญทันเสน 2.นายตรีรัตน์ หลักคำ 3.นายวันชัย ทองแสน

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ 

ปี                             พ.ศ.2559

คำสำคัญ               เครื่องย่อยทางปาล์ม ใบมีดตัด มุมตัด

บทคัดย่อ

การทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม ขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเกษตรกรในสวนปาล์ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนนำไปใช้ในธุรกิจสวนปาล์มของตนเอง นำไปต่อยอดพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าเครื่องจักรที่มีราคาแพง

วิธีการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม มีขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่อง และเตรียมการออกแบบคำนวณ จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทดสอบเพื่อหาข้อบกพร่อง และแก้ไขปรับปรุงให้ได้สร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการใช้งาน

ผลสรุปที่ได้จากการสร้างเครื่องย่อยทางปาล์ม เครื่องย่อยทางปาล์มที่สร้างขึ้นสามารถทำการ
ย่อยทางปาล์มได้จริง และนำไปใช้ในไร่ที่มีพื้นที่จำกัดได้ เพราะเป็นเครื่องย่อยขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้งานสะดวก ง่ายต่อการบำรุงรักษา เกษตรกรสามารถทำขึ้นเพื่อไว้ใช้งานเองได้ เมื่อเทียบกับเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดใหญ่ที่มีขายตามท้องตลาดแล้ว เครื่องตามท้องตลาดมีราคาแพงกว่ามากเกษตรกรไม่สามารถสร้างเพื่อใช้งานเองได้ เพราะมีต้นทุนในการสร้างที่แพง การดูแลบำรุงรักษา ก็ยิ่งยากตามไปด้วย

Abstract

Thesis Designing and building a palm shredder up with purpose to design and build palm shredders To facilitate the work of farmers in the palm plantation and increase work efficiency resulting in increased productivity It is also a model for those who are interested to use in their own palm plantation business. lead to further development to be more efficient and able to reduce the cost of importing expensive machinery.

How to Design and Build a Palm Shredder There are steps that need to be studied in detail. about the operating system of the machine and prepare a calculated design Purchasing equipment related to operations Test for defects and improved to create a palm shredder effective for the intended purpose of use.

Conclusions from the construction of palm digesters The built palm shredder can can actually be digested via palm and can be used in fields with limited space Because it is a small shredder, cheap, easy to use, easy to maintain. Farmers can make them for their own use.Compared to the large palm shredders that are available in the market Marketable machines are much more expensive and farmers cannot build them for their own use. Because the cost of building is expensive. maintenance It’s even more difficult.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *