การออกแบบและสร้างเครื่องปอกหัวหอมแดง

การออกแบบและสร้างเครื่องปอกหัวหอมแดง

คณะผู้จัดทำ          1.นางสาวเพ็ญพิชชา เก้าเอี้ยน 2.นายสมประสงค์ พลสวัสดิ์

                                3.นายณัฐพล ศรีวงศ์ไชย

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี                             พ.ศ.2559

คำสำคัญ               หอมแดง เครื่องปอกหัวหอมแดง ขัดสี

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับหอมแดง จากการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมอาหารยังใช้
แรงงานคนในการปอกหัวหอมแดงเพื่อนําไปประกอบอาหารและมีปัญหาด้านการปอกที่มีระยะ
เวลานานไม่เพียงพอต่อความต้องการนําไปใช้งาน และการปอกหัวหอมแดงโดยคนยังมีผลกระทบจากกระบวนการปอกหัวหอมแดง เช่น ระคายเคืองดวงตาและผิวหนัง คณะผู้จัดทําโครงการได้เห็นว่าการสร้างเครื่องปอกหัวหอมแดงขึ้นมา จะสามารถลดปัญหา การขาดแคลนแรงงานคนในกระบวนการผลิต ลดเวลาในการปอกหัวหอมแดงและเพิ่มอัตราการผลิตให้กับอุตสาหกรรมอาหารและลดผลกระทบจากกระบวนการปอกหัวหอมแดง

การจัดทําโครงการเริ่มจากรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปอกหัว
หอมแดงจากนั้นออกแบบและสร้างเครื่องปอกหัวหอมแดงได้ขนาดของเครื่อง 500 X 500 X 1,000 มิลลิเมตร และการปอกบรรจุหัวหอมแดงได้ครั้งละไม่เกิน 3 กิโลกรัม ตัวถังมีขนาด Ø500 X 450 มิลลิเมตร เครื่องปอกหัวหอมแดงใช้ต้นกําลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 220 โวลต์ขนาด 0.55 แรงม้าส่งกําลังไปยังพูลเลย์และสายพานเพื่อทําให้ใบพัดหมุนกวาดหัวหอมแดงให้ขัดสีกับตะแกรง สแตนเลสสาน ขนาด mesh 4 No.18 ใช้อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 รอบต่อนาทีและทําการทดลองปอกหัวหอมแดงที่ความเร็วรอบ 20 ถึง 80 รอบต่อนาที

การทดลองปอกหัวหอมแดงครั้งละ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ําหนัก
บรรจุสูงสุด ผลทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกหัวหอมแดง ความเร็วรอบที่เหมาะสมใน
การปอกหัวหอมแดง น้ําหนัก 1 กิโลกรัม ความเร็วรอบที่เหมาะสม 50 รอบต่อนาทีได้ประสิทธิภาพ 84.38% น้ําหนัก 2 กิโลกรัม ความเร็วรอบที่เหมาะสม 50 รอบต่อนาทีได้ประสิทธิภาพ 72.68% และน้ําหนัก 3 กิโลกรัม ความเร็วรอบที่เหมาะสม 70 รอบต่อนาทีได้ประสิทธิภาพ 75.08% และเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทําการปอกหัวหอมแดงกับเครื่องปอกหัวหอมแดง โดยใส่หัวหอมแดงครั้งละ 3 กิโลกรัม เวลาในการทํางาน 8 ชั่วโมง เครื่องปอกหัวหอมแดงได้ 52 กิโลกรัม/วัน คนปอกหัวหอมแดงได้ 25.01 กิโลกรัม/วัน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิตเครื่องปอกหัวหอมแดงด้วยเครื่องต้องทําการปอกหัวหอมแดงปริมาณ 11,312.22 กิโลกรัม และระยะเวลาเวลาคืนทุนของเครื่องปอกหัวหอมแดงครั้งละ 1 กิโลกรัม เวลาคืนทุน 8 เดือน 17 วัน ครั้งละ 2 กิโลกรัม เวลาคืนทุน 8 เดือน 4 วัน และครั้งละ 3 กิโลกรัม เวลาคืนทุน 7 เดือน 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด

Abstract

Food industry related to shallots Studies have shown that the food industry also uses Labor for peeling red onions for cooking and having long peeling problems Long time is not enough to meet the demand for use. And the manual peeling of red onions is also affected by the red onion peeling process such as eye and skin irritation The project organizers saw that the creation of a red onion peeler will be able to reduce the problem shortage of human labor in the production process Reduce red onion peeling time and increase productivity for the food industry and reduce the impact of red onion peeling process.

The project development started with collecting research data and relevant theories on baldness. Shallots, then design and build a red onion peeler, the size of the machine is 500 X 500 X 1000 mm, and the peeling can contain no more than 3 kg of red onions at a time. The body is Ø500 X 450 mm.The red onion peeler is powered by a 0.55 hp 3-phase 220 volt electric motor to send power to the pulley and belt to make the propeller spin to sweep the red onion to polish the stainless steel wire mesh. mesh 4 No.18 uses an inverter to adjust the rotation speed from 0 to 100 rpm and the red onion peeling experiment is carried out at the speed of 20 to 80 rpm.

The experiment of peeling red onions was 1 kg, 2 kg and 3 kg each time, which was the weight. Maximum packing. The results of the experiment to determine the efficiency of the red onion peeler. suitable rotation speed in For peeling red onions, weight 1 kg., optimum rpm 50 rpm, efficiency 84.38%, weight 2 kg., optimum rotational speed 50 rpm, efficiency 72.68%, and weight 3 kg., optimum rotational speed 70 rpm. 75.08% efficiency and compared to people who peeled red onions with a red onion peeler Red onion peeler 3 kg. time 8 hours, red onion peeler 52 kg/day Red onion peeler 25.01 kg/day The break-even point analysis of red onion peeler production by machine must be peeled. Red onions 11,312.22 kg and the payback period of the red onion peeler 1 kg per time, payback time 8 months 17 days, 2 kg each time, payback time 8 months 4 days and 3 kg each time, payback time 7 months 7 days, which is the payback period. fastest capital.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *