การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปกระดาษทำมือจากเยื่อไผ่

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปกระดาษทำมือจากเยื่อไผ

คณะผู้จัดทำ           1.นางสาวจินตรัตน์ ด้วงกลาง 2.นายมณฑล รุจสิรภัทร 3.นายสุชิน บุญมา

อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก ประมูลมาก

ปี                               พ.ศ.2559

คำสำคัญ                  อุปกรณ์ขึ้นรูป, เยื่อไผ่ , การทดสอบสมบัติของกระดาษ

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปกระดาษทำมือจากเยื่อไผ่ที่มี
ขนาด 533x756x1400 มิลลิเมตร ในส่วนของอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปกระดาษทำมือจากเยื่อไผ่ประกอบไปด้วยชุดแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปแผ่นกระดาษ วาล์วควบคุมน้ำ และถังรองรับน้ำ โดยอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปกระดาษทำมือจากเยื่อไผ่สามารถขึ้นรูปแผ่นกระดาษขนาด 420×297 มิลลิเมตร ที่กระดาษชนิด 50 แกรม 60, 70, 80, 90 และ 100 แกรม มีความหนาเฉลี่ยคือ 0.191, 0.327, 0.545, 0.636,0.857 และ 0.961 มิลลิเมตร ตามลำดับ ซึ่งความหนาเฉลี่ยของกระดาษจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของเยื่อที่เพิ่มขึ้นและความหนาของกระดาษที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการช้อนเยื่อ พบว่า ความหนาของกระดาษที่ขึ้นรูปโดยใช้เครื่องขึ้นรูปกระดาษมีขนาดบางกว่า และการกระจายตัวของเยื่อมีความสม่ำเสมอกว่ากระดาษที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการช้อนเยื่อ ผู้จัดทำได้ทดสอบสมบัติทางกลของกระดาษ พบว่า ผลการทดสอบแรงต้านการฉีกมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเยื่อที่เติมลงไป กระดาษชนิด 50 แกรม มีแรงต้านการฉีกขาดเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ 102.35 mN และกระดาษชนิด 100 แกรม มีแรงต้านการฉีกขาดเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 190.95 mN ผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง พบว่ากระดาษชนิด 50, 60, 70, 90 และ 100 แกรม มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเยื่อที่เติมลงไป มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงคือ 0.39,0.77, 0.95, 1.01 และ1.20 kN/m ตามลำดับ ยกเว้นกระดาษชนิด 80 แกรม มีความต้านทานต่อแรงดึงเฉลี่ย 0.80 kN/m และผลการทดสอบความต้านทานต่อการดัดพับของกระดาษ พบว่า กระดาษชนิด 50, 60, 70, และ 90 แกรม มีค่าความต้านทานต่อการดัดพับเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของเยื่อที่เพิ่มขึ้นคือ 835, 1301, 1356, 1449 และ 1335 ครั้ง

Abstract

This project is the design and equipment for forming handmade paper from bamboo pulp. Size 533x756x1400 mm. The device for forming handmade paper from bamboo pulp consists of a mold for forming paper sheets. water control valve and water tank The equipment for forming handmade paper from bamboo pulp can form a sheet of paper size 420×297 mm.The average thickness of 50 gram, 60, 70, 80, 90 and 100 gram paper were 0.191, 0.327, 0.545, 0.636,0.857 and 0.961 mm, respectively. It was found that the thickness of the paper formed by the paper forming machine was thinner. and the distribution of the pulp was more uniform than the paper formed by the pulp spoon method.It was found that the thickness of the paper formed by the paper forming machine was thinner and the distribution of the pulp was more uniform than the paper formed by the pulp spoon method. The author tested the mechanical properties of the paper and found that the tear strength test result increased with the amount of pulp added to the 50 gram paper.The lowest average tear strength is 102.35 mN, and 100 gsm paper has the highest average tear strength of 190.95 mN. It was found that the 50, 60, 70, 90 and 100 gram paper types increased with the amount of pulp added. The tensile strengths were 0.39,0.77, 0.95, 1.01 and 1.20 kN/m respectively.Except for 80 gsm paper, the average tensile strength was 0.80 kN/m and the results of the paper bending resistance test showed that 50, 60, 70, and 90 gram paper had bending resistance. The fold increased as the ratio of the membranes increased were 835, 1301, 1356, 1449 and 1335 times.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *