การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ

คณะผู้จัดทำ           1.นายศราวุธ คำมี 2.นายปฏิพล ศรีวานนท์ 3.นายอนุกูล คำนวนสินธุ์  

อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ

ปี                              พ.ศ.2560

คำสำคัญ                 ลำไย เครื่องคว้านลำไย คว้านเมล็ดลำไย

บทคัดย่อ

การทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ ขึ้นมี วัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผล ต่อกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง การแก้ไขปัญหาการแปรรูปลำไย ปัญหา ของขั้นตอนการคว้านลำไยที่ใช้เวลานานใช้จำนวนแรงงานมาก และปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี ความชำนาญในการคว้าน เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านลำไย แบบกึ่งอัตโนมัติ และยังเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจนำไปใช้เพื่อช่วยกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปลำไย วิธีการออกแบบและสร้างเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีขนาด 500 x 500 x 600 มิลลิเมตร์ โดยจะมีกลไกในการทำงานทั้งหมด 4 ส่วน คือ ชุดล้อหมุนเบ้าจับลำไย ชุดหัวคว้านลำไย ชุดที่เขี่ยผลลำไย และชุดควบคุมระบบการทำงาน โดยการใช้ PLC ควบคุมอุปกรณ์และชั้นส่วนต่าง ๆ ให้ทำงานอัตโนมัติ การทดสอบการทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ การทดลองโดยใช้ ความเร็วของชุดล้อหมุนลำไย จะใช้ระดับความเร็วของชุดล้อหมุนลำไยได้แก่ 5, 11, 17 และ 22 รอบ ต่อนาที และแรงดันลมของชุดหัวคว้านลำไยได้แก่ 8, 7 และ 6 บาร์ เพื่อหาเวลาที่ใช้ในการคว้านลำไย ปริมาณที่ได้ของเนื้อลำไย และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ ผลการทดลองคว้านลำไยของเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ พบว่าความเร็วของชุดล้อหมุน ลำไย และแรงดันลมของชุดหัวคว้านลำไยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้แนวโน้มของเวลาในการคว้านลำไยลดลง ทำให้คุณภาพของลำไยมีปริมาณลดลง ซึ่งความเร็วของชุดล้อหมุนลำไย 11 รอต่อนาที ใช้แรงดันลม ของชุดหัวคว้านลำไย 7 บาร์ สามารถคว้านลำไยอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่งคุณภาพของเนื้อลำไย หลังการคว้านเมล็ดลำไยอยู่ที่ร้อยละ 80 ของน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีอัตราการผลิตที่ 14.77 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง โดยมีจุดคุ้มทุนของการลงทุนเครื่องคว้านลำไยแบบกึ่งอัตโนมัติ ในกระบวนการคว้านลำไยที่ 6.,016 กิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนรวมเท่ากับ 48,128 บาท สามารถเพิ่มอัตราการคว้านลำไยได้ 3 ถึง 4 เท่า ทั้งนี้ยังเป็นการลดรายจ่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการในการแปรรูปลำไย และช่วยพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปลำไย เป็นพืชเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

Abstract

Thesis The design and development of a semi-automatic longan boring machine is intended for the design and development of a semi-automatic longan boring machine. to study the variables that affect to the production process and performance of the machine.Solving longan processing problems The problem of longan boring process takes a long time and requires a lot of labor. and the problem of labor shortage boring proficiency To develop knowledge and skills in the design and development of longan boring machines semi-automatic It is also a model for those who are interested in using it to help the longan processing entrepreneurs.How to design and build a semi-automatic longan boring machine with dimensions of 500 x 500 x 600 millimeters. Longan boring head set longan fruit picking set and the operating system control unit by using PLC to control the different equipment and layers to work automatically. Testing the operation of the machine is divided into 2 steps is an experiment using The speed of the longan wheel set The speed of the longan wheel set, 5, 11, 17 and 22 revolutions per minute, and the wind pressure of the longan boring head set, are 8, 7 and 6 bar, to determine the time it takes to boring the longan. The resulting quantity of longan meat and the performance of the semi-automatic longan boring machine.Results of the longan boring experiment of the semi-automatic longan boring machine It was found that the speed of the longan wheel set and the wind pressure of the longan boring head set increased, resulting in a decrease in the tendency of the longan boring time. As a result, the quality of the longan decreased. which the speed of the longan spinning wheel set 11 wait per minute.Using the air pressure of the longan boring head set 7 bar, can boring the longan with the best efficiency. which the quality of longan meat After digging the longan seeds, 80% of the weight of 1 kg has a production rate of 14.77 kg per hour, with the break-even point of investing in a semi-automatic longan boring machine.In the process of boring longans at 6.,016 kilograms, which has a total cost of 48,128 baht, the rate of longan boring can be increased 3 to 4 times, thereby reducing expenses. To increase income for entrepreneurs in longan processing and help develop and promote the production process of longan processing It is a good economic crop.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *