การออกแบบและพัฒนาหม้อทอดกึ่งอัตโนมัติ

การออกแบบและพัฒนาหม้อทอดกึ่งอัตโนมัติ

คณะผู้จัดทำ          1.นายจุลพล เชยกลิ่น 2.นายวีรภัทร แก้วสมนึก 3.นายพงศ์พชร รัศมีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ไพฑูรย์ พูลสุขโข

ปี                             พ.ศ.2559

คำสำคัญ                หม้อสแตนเลส ตะแกรงทอดสแตนเลส ระบบแท่งให้ความร้อน

บทคัดย่อ

การออกแบบและพัฒนาหม้อทอดกึ่งอัตโนมัติขนาดความจุน้ำมันทอด 10 ลิตร ที่สามารถทอด
ได้อย่างมีมาตรฐาน โดยลักษณะและการทำงานของหม้อทอด ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งมีการกำหนด อุณหภูมิและเวลาในการทอดอาหารโดยผู้ควบคุม ทำให้การทอดอาหารเป็นไปตามข้อก้าหนดอย่างมีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรงในการทอดสูง ท้าให้เกิดของเสียในการทอดอาหารนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ด้าเนินโครงการจึงได้ออกแบบและพัฒนาหม้อทอดด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้มอเตอร์ขนาด 12 VDC ขนาดของ Max Load อยู่ที่ 1500N/Push ความเร็วในการยก 5.7 mm/s Stroke Length 150 mm ควบคุมโดยระบบวงจรไมโครคอนโทลเลอร์ขนาด 8 บิตต์ เป็นตัวควบคุมการยกของตะแกรงทอด และให้ความร้อนจากแท่งฮิตเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้า 220V ก้าลังไฟ 2200 วัตต์ซึ่งมีตัวควบคุมอุณหภูมิการทอดให้อยู่ระหว่าง 60-200 องศาเซลเซียส โดยสามารถปรับความต้องการของอุณหภูมิจากล้อปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม ล้อหมุนปรับอุณหภูมิจะมีช่วงความถี่ห่างกันขีดละ 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสามารถปรับได้0-200 องศาเซลเซียสผลการทดลองการออกแบบและพัฒนาหม้อทอดกึ่งอัตโนมัติหลังจากท้าการสร้างหม้อทอด ได้ทำการทดลองเพื่อหาค่าอุณหภูมิจากน้ำมันที่ใช้ทอดอาหาร ว่ามีอุณหภูมิตรงตามที่เราตั้งไว้ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิน้ำมันทอด ที่มีย่านวัดอุณหภูมิ 40-300 องศาเซลเซียส โดยทำการทดสอบวัดอุณหภูมิ 7 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ยละหว่างอุณหภูมิของหม้อทอดและเทอร์โมมิเตอร์ ในแต่ละช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 60-200 องศาเซลเซียส จากการทดลองแบ่งอุณหภูมิเป็น 8 ช่วง แต่ละช่วงอุณหภูมิห่างกัน 20 องศาเซลเซียส เริ่มจาก 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 องศาเซลเซียส ได้ค่าเฉลี่ยผลการทดลองการวัดอุณหภูมิดังนี 59.96, 79.98, 99.95, 119.99, 140.05, 159.97,180.02, 200.02 ค่าที่ได้อยู่ในช่วง ±0.5 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ในส่วนการทดลองทอดอาหารเพื่อหาอุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ทอดอาหารที่เหมาะสมที่สุด สรุปผลได้ดังนี้ ผลการทดลองทอดอาหาร 4 ชนิดได้แก่เฟรนฟราย ใช้อุณหภูมิที่ 150 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที นักเก็ตไก่ใช้อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส เวลา 5 นาที ปปลาดอลลี่ ใช้อุณหภูมิที่ 130 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาทีน่องไก่ใช้อุณหภูมิที่ 150 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ผลการทดลองปรากฏว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด

Abstract

Design and development of a semi-automatic fryer with a capacity of 10 liters of frying oil that can fry have a standard by the nature and function of the fryer semi-automatic control, which is defined.Frying temperature and time by controller Make the frying food meet the standard requirements. High frying accuracy Thus causing the waste to fry food to be reduced significantly, the project developer has designed and developed a semi-automatic fryer using a 12 VDC motor.Size of Max Load is 1500N/Push, lifting speed 5.7 mm/s, Stroke Length 150 mm, controlled by 8-bit microcontroller circuit system that controls the lifting of the frying grid. And heating from the hitter uses 220V electric power, 2200 watts of power, which has a temperature control for frying to be between 60-200 degrees Celsius.The temperature requirements can be adjusted from the temperature adjusting wheel as appropriate. The temperature adjustment wheel has a frequency range of 10 degrees Celsius. The temperature can be adjusted from 0-200. C. The results of the experimental design and development of the semi-automatic fryer after the challenge of building the fryer.An experiment was conducted to determine the temperature from the oil used for frying food. that the temperature is exactly as we set using a thermometer to measure the temperature of the frying oil with a temperature range of 40-300 degrees Celsius by testing the temperature 7 times to find the average between the temperature of the fryer and the thermometer in each temperature range from 60-200 degrees Celsius.From the experiment to divide the temperature into 8 ranges, each temperature range was 20 degrees Celsius apart, starting from 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 degrees Celsius, the average temperature measurement results were 59.96, 79.98, 99.95, 119.99, 140.05, 159.97,180.02, 200.02 The values ​​obtained are in the range of ±0.5, which is acceptable in the frying experiment to determine the temperature. and the most suitable time to fry food.The results can be summarized as follows: The results of the experiment in frying 4 types of food, including french fries. Use the temperature at 150 degrees Celsius for 10 minutes, the chicken nuggets at 150 degrees. C for 5 min. Fish dolly was used at 130 °C for 5 min. Chicken drumsticks were used at 150 °C for 15 min. The results showed that it was able to work according to the requirements.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *