การออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องอบหนังหมูแบบใช้ลมร้อนโดยเตาชีวมวล

การออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องอบหนังหมูแบบใช้ลมร้อนโดยเตาชีวมวล

คณะผู้จัดทำ           1.นายโมกขศักดิ์ เตชนันท์ 2.นายศุภลักษ์ กลิ่นอังกาบ

อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

ปี                              พ.ศ.2560

คำสำคัญ                 เครื่องอบหนังหมูการอบด้วยลมร้อน การใช้เตาชีวมวล

                                 ความชื้นสัมพัทธ์สุดท้าย

บทคัดย่อ

โครงการปริญญานิพนธ์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบหนังหมูแบบใช้ลมร้อนโดยเตาชีว
มวล วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องอบหนังหมูลดเวลาในขั้นตอนการอบหนังหมูและใช้
พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นคือการอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีมวลโดยเครื่องอบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ห้องเผาให้ความร้อนและห้องอบ วัสดุที่ใช้ภายในเครื่องเป็นแสตนเลสทั้งหมด ระบบการทำงานของเครื่องคือใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนโดยเผาแผ่นแสตนเลสภายในห้องเผาและมีพัดลมโบลเวอร์โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องต้นกำลังเพื่อดูดลมร้อนเข้าห้องอบผ่านหนังหมูทั้ง 6 ชั้นเพื่อไล่ความชื้นในผลิตภัณฑ์ออกทางปลายปล่องอีกด้านหนึ่งทำการทดลองอบหนังหมูหมูโดยใช้ตัวแปรการทดลองคือ อุณหภูมิที่ใช้ในการอบได้แก่ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส น้ำหนักก่อนอบได้แก่ 10 20 และ 30กิโลกรัม โดยมีตัวแปรตาม ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการอบ และร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของหนังหมูหลังอบและมีตัวแปรควบคุมในการอบหนังหมูได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์สุดท้ายที่ร้อยละ 26 จากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพในการอบและวิเคราะห์ผลทางกายภาพจากผลการทดลองหลังจากการสร้างเครื่องเสร็จพบว่าเมื่อปริมาณหนังหมูที่ใช้ในการอบ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการอบเพิ่มขึ้น ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของหนังหมูหลังการอบลดลงและเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการอบเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาในการอบลดลงและร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของหนังหมูหลังการอบเพิ่มขึ้น ดังนั้นปริมาณน้ำหนักของหนังหมูที่ใช้ในการอบและอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแปรผกผันกัน การอบหนังหมูปริมาณ 30 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสใช้ระยะเวลาในการอบ 390 นาทีให้ร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของหนังหมูหลังการอบน้อยที่สุดเท่ากับ 53.9

Abstract

Thesis project Design and development of hot air oven for pig skin by bio oven Mass. Objectives to design and develop a pork skin dryer to reduce the time in the process of baking pork skin and use The most useful natural energy is drying products using the energy of biomass fuel. The dryer is divided into 2 parts: Heating and baking chambers All materials used inside the device are stainless steel. The system of the machine is to use a biomass furnace as a heat source by burning stainless steel sheets in the furnace and a blower fan using an electric motor as a power source to suck hot air into the oven through the leather. all 6 pigs layer to expel moisture in the product through the other end of the chimney. The baking temperature was 40, 50 and 60 degrees Celsius, the weight before baking was 10, 20 and 30 kg, with dependent variables.including the time spent baking and percentage of weight loss of pork skin after baking and the control variables in baking pig skin were The final relative humidity was 26%. Then, the analysis was performed to determine the baking efficiency and the physical results from the experimental results after the construction of the machine were found. increased resulting in increased baking time.The weight loss percentage of pork skin after baking decreased and as the baking temperature increased, the baking time decreased and the weight loss percentage of the pork skin after baking increased. Therefore, the weight of pigskin used in baking and the temperature used in baking were inversely proportional.The 30 kg pork skin was baked at 40 °C for 390 minutes, resulting in the lowest percentage loss of weight of pork skin after baking as 53.9.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *