การหาเวลามาตรฐานในสายการผลิต COUPLER SUB FRAME โดยการศึกษางาน

การหาเวลามาตรฐานในสายการผลิต COUPLER SUB FRAME โดยการศึกษางาน

คณะผู้จัดทำ            1.นายวัชรากรณ์ ภาคีธรรม 2.นายวิชญ์ภาส แสงทองทวีเลิศ

                                  3.นายอัครพล เนียมคํา

อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ 

ปี                               พ.ศ.2560

คำสำคัญ                 เวลามาตรฐาน สายการผลิต ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาเพื่อคํานวณหาเวลามาตรฐานในการผลิต COUPLER SUB FRAME ของพนักงาน ในโรงงานตัวอย่างจากการเข้าไปศึกษา หาสายการผลิต และประกอบ
COUPLER SUB FRAME เก็บบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้ในการอ้างอิงการผลิต COUPLER SUB FRAME Model อื่นต่อไปจากการหาเวลามาตรฐานและปรับปรุงวิธีการทํางานในสายการผลิต COUPLER SUB FRAME เรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยหลักการ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) กับหลักการออกแบบเครื่องมือด้วยการนําจิ๊ก (Jig) ฟิกเจอร์ (Fixture) เข้ามาช่วยในสายการผลิต COUPLER SUB FRAME ซึ่งเวลามาตรฐานก่อนปรับปรุงใช้เวลามาตรฐานผลิตครบวงจร คือ 169.58 นาที / ชิ้นและ เวลามาตรฐานหลังปรับปรุงใหม่นี้ใช้เวลามาตรฐานในการผลิตแบบครบวงจร 148.42 นาที / ชิ้นช่วยลดเวลาในการผลิตลงได้ 12.48 % หรือลดเวลาลง 21.16 นาที / ชิ้น

Abstract

This thesis is a study to calculate the standard time for COUPLER SUB FRAME production by employees in the sample factory from studying, finding the production line and assembling. COUPLER SUB FRAME collects data to analyze problems and corrective guidelines for use in planning production to be more efficient It can also be used to refer to the production of other COUPLER SUB FRAME Models after standardization and improvement of the COUPLER SUB FRAME production line by using the principle of ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) and the principle of tool design by bringing a jig (Fixture) to help in the COUPLER SUB FRAME production line is 169.58 min/pc, and the new standard time after improvement is 148.42 min/pc in total production time, reducing production time by 12.48 % or 21.16 min/pc.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *