การศึกษาเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิต ถังผสมปูนซีเมนต์รุ่น 604

การศึกษาเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิต ถังผสมปูนซีเมนต์รุ่น 604

คณะผู้จัดทำ          1.นายพงษ์พัฒน์ น้อยโพธิ์ 2.นายคมกิจ น้อยเอี่ยม 3.นายเรืองศักดิ์ พิกุลศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร. ระพี กาญจนะ

ปี                             พ.ศ.2556

คำสำคัญ                ถังผสมปูนซีเมนต์รุ่น 604,กระบวนการผลิต

บทคัดย่อ

การศึกษาหาเวลามาตรฐานของกระบวนการผลิตถังผสมปูนซีเมนต์รุ่น 604 จากบริษัท
กรณีศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงเวลามาตรฐานและกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน
ปัจจุบันให้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต และปรับปรุงวิธีการทำงานให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินงานได้ทำการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของขั้นตอนการผลิตและศึกษาหาเวลา
ในสภาพปัจจุบัน โดยทำการบันทึกข้อมูลวิธีการทำงาน และเวลาในการทำงานของแต่ละสถานีแล้วนำเวลาที่ได้ในการปฏิบัติงานจริงของแต่ละข้ันตอนการทำงานมาคำนวณหาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมและประเมินค่าอัตราการทำงานแบบ Westinghouseและพิจารณาเวลาเผื่อเพื่อให้พนักงานมีความฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ จากน้ันจึงนำข้อมูลมาคำนวณหาเวลามาตรฐาน

ผลการดำเนินการ สามารถสรุปได้ว่าเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตถังผสมปูนซีเมนต์
รุ่น 604ของบริษัทกรณีศึกษาเวลามาตรฐานคือ 1844.59 นาที(30 ชั่วโมง 44 นาที)ผลผลิตที่ได้ต่อสัปดาห์คือ8.59 ลูกต่อสัปดาห์มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเท่ากับ 69.04 %

Abstract

A standard time study of the production process of the 604 cement mixer tank from the company. The case study aims to study the standard time and standard time for work. Present to be used as a guideline for production planning and improve working methods to be able to respond to customer needs

The operation procedure collects the general information of the production process and studies the time. in present condition by recording the working method and the working time of each station, and then take the actual working time of each working step to calculate the appropriate number of samples and assess the rate of work Westinghouse and consider allowances to allow employees to recover from physical and mental fatigue. Then the data is used to calculate the standard time.

Performance It can be concluded that the standard time in the cement mixer tank production process Model 604 of the company case study, the standard time is 1844.59 minutes (30 hours 44 minutes). The weekly productivity is 8.59. Balls per week have a production efficiency of 69.04 %.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *