การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิตของเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบ 5 กระทะ และเตาแบบท่อร่วม

การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิตของเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบ 5 กระทะ และเตาแบบท่อร่วม

คณะผู้จัดทำ          1.นายฤทธิศักดิ์ ขัติยนนท์ 2.นายอภิวัตร์ พอกสนิท                                                                          3.นายชานนท์ ปอดทองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               ผลผลิต กระบวนการเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าว

บทคัดย่อ

กระบวนการเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าว เป็นกระบวนการน้าน้้าตาลมะพร้าวสดไปเคี่ยวด้วยกระทะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร โดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน การเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าว จะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมง และการเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าวจากเดิมเป็นเตาแบบ 5 กระทะ ให้ปริมาณในการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นทางโรงเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าวจึงได้สร้างเตาแบบท่อร่วมขึ้นมา เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตน้้าตาลมะพร้าว แต่ยังไม่มีผลการศึกษาเปรียบเทียบ อัตราการผลิต และต้นทุนในการผลิต ซึ่งทางโรงเคี่ยวน้้าตาลมะพร้าวมีความต้องการทราบผลการเปรียบเทียบ อัตราการผลิต และต้นทุนในการผลิต จึงได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบผลดังกล่าว

จากปัญหาที่กล่าวมาจึงได้ท้าการเก็บข้อมูล ของกระบวนการผลิตน้้าตาลมะพร้าวของเตาแบบ 5
กระทะและเตาแบบท่อร่วม แล้วน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการตั้งค้าถาม และเทคนิคการปรับปรุงงาน (ECRS) โดยเริ่มเก็บข้อมูลเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อน้ามาหาเวลามาตรฐานเก็บข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้และผลผลิตที่ได้เพื่อหาอัตราการผลิต เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อหาต้นทุนในการผลิต

ผลของการหาเวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานในส่วนของเตาแบบ 5 กระทะ ได้48.03 นาที
ต่อรอบการท้างาน ระยะทางการเคลื่อนที่ในการท้างาน 15.3 เมตรต่อรอบการท้างาน ได้อัตราการผลิต 353.17 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเวลามาตรฐานของการปฏิบัติงานในส่วนของเตาแบบท่อร่วม ได้76.3 นาทีต่อรอบการท้างาน ระยะทางการเคลื่อนที่ในการท้างาน 6.3 เมตรต่อรอบการท้างาน อัตราการผลิต 620.09 กิโลกรัมต่อชั่วโมงอัตราการผลิตแตกต่างกัน 226.92 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ต้นทุนการผลิตด้วยเตา แบบ 5 กระทะ มีต้นทุนในการผลิต 18.6 บาทต่อกิโลกรัม และเตาแบบท่อร่วมมีต้นทุนการผลิต 18.2 บาทต่อกิโลกรัม

Abstract

Coconut Sugar Simmering Process It is the process of simmering fresh coconut sugar in an 85 cm diameter pan using firewood as a fuel for heating. simmering coconut sugar It takes about 1-2 hours to simmer, and the coconut sugar simmering from the former is a 5-pan stove, resulting in insufficient production volume to meet the needs of the establishment. Therefore, the coconut sugar simmering plant has built a manifold furnace. to increase the rate of coconut sugar production But there are no results of studies comparing production rates and production costs. The coconut sugar simmering plant needs to know the comparison results, production rates and production costs. Therefore, a comparative study was conducted.

From the problems mentioned above, the data was collected. of the coconut sugar production process of the kiln 5 pans and manifold stove Then bring the data to analyze the problem with the principle of asking questions. and improvement techniques (ECRS) by starting to collect time to perform tasks in various steps To bring to the standard time to collect raw material used and the resulting production to determine the production rate. Collect expense information to find production costs.

The result of finding the standard time of operation in the 5-pan stove section was 48.03 minutes per cycle. Working distance of 15.3 meters per cycle The production rate is 353.17 kilograms per hour. and the standard time of operation in the manifold furnace section is 76.3 minutes per cycle. Working displacement 6.3 meters per work cycle Production rate 620.09 kg per hour Production rate difference 226.92 kg per hour The production cost with a 5-pan stove has a production cost of 18.6 baht per kilogram. and the manifold furnace has a production cost of 18.2 baht per kg.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *