การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชือมต้านทานแบบจุดต่อสมบัติทางกลของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียม AA 5052 กับทองแดง C 11000

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการเชือมต้านทานแบบจุดต่อสมบัติทางกลของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียม AA 5052 กับทองแดง C 11000

คณะผู้จัดทำ          1.นางสาวเพียงขวัญ กันหาภัย 2.นายไพสิฐ สงวนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               การเชื่อมต้านทานแบบจุด อะลูมิเนียม AA 5052 ทองแดง C 11000

บทคัดย่อ

การศึกษาอิทธิพลการเชือมต้านทานแบบจุดบนรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและทองแดงเพื่อความรวดเร็วและไม่ทำให้ชิ้นงานเสียรูปร่างเวลาเชื่อมด้วยเหตุนี้การทดลองศึกษาอิทธิพล ตัวแปรการเชื่อมต้านทานแบบจุดต่อสมบัติทางกลของรอยต่อเกยอะลูมิเนียม AA 5052 และทองแดง C 11000 จึงเป็นอีก แนวทางเลือกหนึ่งที่ดีเพื่อนำผลการทดลองมาใช้ในอนาคต
ทดลองการเชื่อมต้านทานแบบจุดของวัสดุสองชนิด คือ อะลูมิเนียม AA 5052 ความหนา 1 mm. ความกว้าง 30 mm. ความยาว 100 mm. และทองแดง C 11000 ความหนา 1 mm.ความกว้าง 30 mm. ความยาว 100 mm. ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากดที่ 10 20 และ 30 Cycles (รอบ/วินาที) กระแสเชือ่ ม 32 33 34 และ 35 kA และเวลากดแช่ที่ 40 60 80 และ 99 Cycles (รอบ/วินาที) โดยวางอะลูมิเนียมไว้ด้านบนทองแดง

ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการเชื่อมความต้านทานแบบจุดบนรอยต่อเกยอะลูมิเนียม AA 5052 และทองแดง C 11000ตัวแปรการเชื่อมที่มีอิทธิพลท าให้เกิดค่าเฉลี่ยความต้านทาน แรงดึงเฉือนสูงสุดเท่ากับ 39.83 N/mm.² ที่เวลากด 30 Cycles (รอบ/วินาที) กระแสเชื่อม 33 kA และเวลาในการกดแช่ 80 Cycles (รอบ / วินาที ) ซึ่งเวลาในการกดส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึงเฉือนคือเวลาในการกดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย ความต้านทานแรงดึงเฉือนมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใช้เวลาในการกดน้อยเกินไปจะทำให้ค่าเฉลี่ย ความต้านทานแรงดึงเฉือนมีค่าลดลงและรอยเชื่อมมีความแข็งแรงมากจะส่งผลต่อการพังทลายโลหะอะลูมิเนียมและการตรวจสอบบริเวณรอยอินเทอร์เฟสด้วยวิธีการทางจุลภาคและมหภาคพบว่า เวลากด 30 Cycles (รอบ/วินาที) กระแสเชื่อม 32 kAและเวลากดแช่ 80 Cycles(รอบ / วินาที ) มีระยะความกว้างเฉลี่ยบริเวณรอยอนิเทอร์เฟสมากทีสุดคือ 1.507 mm.ทำให้เกิดการยึดติดกันดีระหว่างวัสดุทั้งสองชนิดทำให้รอยเชื่อมมีความแข็งแรง

Abstract

The study of spot resistance influences on the welds between aluminium and copper for speed and does not deform the workpiece when welding. The aa 5052 aa 5052 aluminium and copper C 11000 resistance welding variables are another One good selection approach to future trial results
Experiment with spot resistance welding of two materials: AA 5052 aluminium, thickness 1 mm. width 30 mm. length 100 mm. And copper C 11000 thickness 1 mm.width 30 mm. Length 100 mm. The relationship between press time 10 20 and 30 cycles (cycle/second), current 32 33 34 and 35 kA, and immersion time at 40, 60, 80 and 99 cycles (cycles/second) by placing aluminium on top of copper.

The results of the experiment can be concluded that spot resistance welding on aA 5052 aluminium welds and copper C 11000 welding variables influence the average resistance. Maximum shear tensile strength is 39.83 N/mm.² at 30 Cycles press time (cycle/second). 33 kA welding current and 80 cycles immersion press time (cycle/sec)The pressing time affects the average, the tensile strength is the increased pressing time. The tensile strength increases, but if it takes too little time to press, the average is reduced. Shear tensile strength is reduced in value, and welds are very strong, affecting aluminum metal erosion and monitoring of interface welded areas by micro and monstrological methods.Press time 30 Cycles (cycles/second) The 32 kA weld current and 80 cycles (cycle/second) immersion press time have an average width of 1.507 mm., resulting in good bonding between the two materials, making the welds stronger.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *