การศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสจุด

การศึกษาอิทธิพลของวัสดุที่มีผลกระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสจุด

คณะผู้จัดทำ          1.นายกฤษดากรณ์ สาระกิจ 2.นายธีระยุทธ ปานสูงเนิน 3.นายธีรกรณ์ สิมมา

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               กระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสจุด อัตราความเครียด

                               อัตราความแข็ง

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ เป็นการศึกษากระบวนการขึ้นรูปโลหะ เป็นกระบวนการขึ้นรูปแบบใหม่
ที่มีความแตกต่างจากการขึ้นรูปโลหะแบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ในการศึกษานี้จึงนำเสนอการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบใหม่โดยไม่ใช้แม่พิมพ์ในการขึ้นรูป นั่นคือ กระบวนการขึ้นรูป
แบบต่อเนื่องด้วยการสัมผัสเป็นจุดซึ่งใช้เครื่องจักร CNC ในการควบคุมการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดผิวและความแข็งของแผ่นอะลูมิเนียม แผ่นทองเหลือง และแผ่นทองแดง ในกระบวนการขึ้นรูปแบบต่อเนื่องด้วยการสัมผัสเป็นจุดพร้อมกับวิเคราะห์ผลการทดลอง และกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ มุมที่ใช้ในการขึ้นรูป และความเร็วรอบในการหมุนขึ้นรูปที่ต่างกัน

ผลที่ได้จากการทดลองจากปัจจัยที่กำหนด พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราความเครียดที่เกิดขึ้น
บนพื้นผิวชิ้นงานต่ำสุดของแผ่นวัสดุอลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง คือขนาดความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาทีที่มุมการขึ้นรูป 30 องศา ซึ่งแผ่นอลูมิเนียมได้ค่าความเครียดต่ำสุดเท่ากับ 9.90% แผ่นทองเหลืองได้ค่าความเครียดต่ำสุดเท่ากับ 22.40% และแผ่นทองแดงได้ค่าความเครียดต่ำสุดเท่ากับ 31.90% ส่วนความเครียดเทียบเท่ามีผลการทดลองสอดคล้องกับค่าความเครียด ซึ่งแผ่นอลูมิเนียมได้ค่าความเครียดเทียบเท่าต่ำสุดเท่ากับ 0.34 แผ่นทองเหลืองได้ค่าความเครียดเทียบเท่าต่ำสุดเท่ากับ 0.27 และแผ่นทองแดงได้ค่าความเครียดเทียบเท่าต่ำสุดเท่ากับ 0.28 และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแข็งของชิ้นงานมากที่สุด คือ มุมในการขึ้นรูป 30 องศา ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที และวัสดุที่มีค่าความแข็งสูงสุดคือ แผ่นทองเหลือง ซึ่งมีค่าความแข็งสูงสุดของแผ่นทองเหลืองอยู่ที่ 202.33 HV ค่าความแข็งสูงสุดของแผ่นทองแดงอยู่ที่ 111.80 HV และค่าความแข็งสูงสุดของแผ่นอลูมิเนียมอยู่ที่ 44.07 HV

ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงานมากที่สุดคือ ขนาดของมุมที่ใช้ในการขึ้นรูป ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบรองลงมาคือวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ในการขึ้นรูปและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงานน้อยที่สุดก็คือความเร็วรอบในการหมุนของอุปกรณ์

Abstract

This dissertation is a study of the metal forming process.That is different from costly conventional metal forming. In this study, sheet metal forming was presented with a new forming method without mold forming.Continuous contact is a point where CNC machines are used to control operation.It aims to study the influence of variables that affect skin stress and hardness of aluminum sheets. In the process of continuous forming with spot contact while analyzing the results of the experiment. The variables used in the study were the angles used for forming and the speed of the rotations.

The results of the experiment were based on a given factor. It was found that factors contributed to the rate of stress.On the surface, the lowest workpiece of aluminum, brass and copper sheets is a speed of 200 gpm at a 30 degree forming angle, where aluminum sheets have a minimum stress value of 9.90%, brass plates have a minimum stress value of 22.40%, and copper plates have a stress value of as low as 31.90%.Equivalent stress has an experimental effect consistent with the stress value, where aluminum sheets have a minimum equivalent stress value of 0.34, brass plates have a stress equivalent of as low as 0.27, and copper plates have a minimum equivalent stress of 0.28 and factors that result in the greatest hardness of the workpiece: a forming angle of 30 degrees, a speed of 200 cycles per minute.And the highest hardness material is brass plate, which has a maximum hardness of the brass plate at 202.33 HV, the maximum hardness of the copper plate is 111.80 HV, and the maximum hardness of the aluminum sheet is 44.07 HV.

Therefore, the factor that affects the workpiece the most is the size of the angle used in the forming. Factors The secondary impact is the individual material used in the forming, and the factor that affects the workpiece the least is the rotational speed of the device.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *