การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

คณะผู้จัดทำ          1.นายวัฒนา จูเจ๊ก 2.นายวัชรพงศ์ นิลคง 3.นายพีรภัทร คำเปรม

อาจารย์ที่ปรึกษา  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล                                                                                          2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               มุมเดินเข้าสู้ชิ้นงาน (Entering Angle), มุมคาย (Rack Angle),                                                     เครื่องมือตัดประเภทเหล็กกล้าความเร็วรอบสูง (High Speed Steel; HSS),                                   เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S50C

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างของเครื่องมือตัดด้วยการปรับเปลี่ยนรูปทรง
ของเครื่องมือตัดในบริเวณที่เกี่ยวข้องต่อการตัดเฉือน อันได้แก่ มุมเดินเข้าสู้ชิ้นงาน (Entering
Angle), มุมหลบหน้า (Main Flank Angle) และมุมคาย (Rack Angle) ของเครื่องมือตัดต่อ
ประสิทธิภาพในการตัดเฉือนแบบแห้งบนวัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเกรด S50C ซึ่งมุ่งทำการวัดผลให้หลายปัจจัยอัน ได้แก่ ค่าความหยาบผิวของชิ้นงาน (Surface Roughness), อุณหภูมิในการตัดเฉือน (Cutting Temperature), การสึกหรอของเครื่องมือตัด (Tool Wear) และลักษณะของเศษโลหะจากการตัดเฉือน (Chip Formation) อันจะช่วยส่งผลให้สามารถกำหนดแนวทางการเลือกลักษณะรูปร่างของเครื่องมือตัดที่มีความเหมาะสมต่อการตัดเฉือน

การศึกษารูปร่างของเครื่องมือตัดภายใต้สภาวะการตัดเฉือน และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเศษ, อุณหภูมิการตัดเฉือน และความหยาบผิวในการกลึงของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เกรด S50C เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มิลลิเมตร ความยาวชิ้นงาน 220 มิลลิเมตร ระยะความยาวปลอกผิว 180 มิลลิเมตร โดยมีตัวแปรหลักคือ มุมเดินเข้าชิ้นงาน (Entering Angle) และมุมคาย (Rack Angle) ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการทดลองด้วยมุมเดินเข้าชิ้นงาน (Entering Angle) 5 ค่าคือ -10°, -5°, 0°, 5°, 10° และมุมคาย (Rack Angle) 5 ค่าคือ -10°, -5°,0°,5°,10° โดยใช้ค่าคงที่ คือ ความเร็วตัด (Cutting Speed; Vc) มีค่าเท่ากับ 70 เมตรต่อนาที อัตราการป้อนตัด (Feed/Touth/rev; Fr) มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรต่อคมตัดต่อรอบและความลึกในการป้อนตัด (Depth of cut; ap ) มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร โดยใช้วัสดุเครื่องมือตัดประเภท เหล็กกล้าความเร็วรอบสูง (High Speed Steel; HSS) เกรด P ขนาดหน้าตัด 14×14 มิลลิเมตร ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้กระบวนการกลึงปลอกเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S50C โดยมุมเดินเข้าชิ้นงาน(Entering Angle) และมุมคาย (Rack Angle) ที่เปลี่ยนไป หลังจากนั้นจะน าค่าที่ทดลองของแต่ละมุมจะมาเปรียบเทียบกับการทดลองของมุมมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่าเมื่อมุมเดินเข้าชิ้นงานมีองศาที่มากขึ้นนั้นจะส่งผลให้ค่าความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนเครื่องมือตัดมีค่าของความสึกหรอน้อยลง ผลการทดลองที่ดีที่สุดคือที่มุมเดินเข้าชิ้นงาน 10° ร่วมกับมุมคาย 5° เมื่อมุมเดินเข้าชิ้นงานมีองศาที่มากขึ้นนั้นจะส่งผลให้ค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนเครื่องมือตัดมีค่าของค่าอุณหภูมิน้อยลง ผลการทดลองที่ดีที่สุดคือที่มุมเดินเข้าชิ้นงาน -5° ร่วมกับมุมคาย 10° และเมื่อมุมเดินเข้าชิ้นงานมีองศาที่มากขึ้นนั้นจะส่งผลให้ค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนเครื่องมือตัดมีค่าของค่าความหยาบผิวน้อยลง ผลการทดลองที่ดีที่สุดคือที่มุมเดินเข้าชิ้นงาน 10° ร่วมกับมุมคาย 0°

Abstract

This project aims to study the shape of the cutting tool by modifying the geometry of the cutting tool in the area involved in the machining, namely the walk-to-work angle. The EnteringAngle, Main Flank Angle and Rack Angle of the cutting tool dry machining performance on S50C medium carbon steel workpiece material, which is aimed at measuring several factors including roughness. Surface Roughness, Cutting Temperature, Tool Wear and Chip Formation Choosing a cutting tool shape that is suitable for machining

Studying the shape of a cutting tool under machining conditions and chip deformation behavior, cutting temperature and surface roughness in machining of medium carbon steel grade S50C, diameter 48 mm, workpiece length 220 mm, casing length 180 mm, with the main parameters being Changed Entering Angle and Rack Angle In this study, an experimental approach with a walk-in corner was used.(Entering Angle) 5 values are -10°, -5°, 0°, 5°, 10° and 5 rack angles are -10°, -5°,0°,5°,10° using constants. is the cutting speed (Cutting Speed; Vc) is equal to 70 meters per minute, the cutting feed rate (Feed/Touth/rev; Fr) was 0.5 mm per cutting edge and the depth of cut (ap) was 0.5 mm. High Speed Steel (HSS) grade P, cross section size 14×14 mm, which in this experiment will be used to turn the medium carbon steel sleeve S50C by entering the workpiece angle (Entering Angle) and rake angle (Rack Angle) at change

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *