การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด

การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด

คณะผู้จัดทำ          1.นายอนันต์ ชาวเหนือ 2.นายศักดิ์ดา ทับทิม 3.นายศักร์สฤษฏิ์ พรหมฉิม

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

ปี                            พ.ศ.2558

คำสำคัญ              มุมวางเม็ดมีด, ความหยาบผิวของเหล็ก, ความเรียบผิวของเหล็ก,                                                  พื้นที่การสึกหรอของเม็ดมีด

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ในหัวข้อการศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดที่มีผลต่อความหยาบผิวของเหล็ก
SKD11ด้วยเม็ดมีดกัดแบบ2คม โดยเครื่องมือตัดที่ใช้ในกระบวนการการกัด คือ เม็ดมีดกัด โดยมีความแตกต่างของ มุมคาย มุมหลบ มุมคมตัดและรัศมีปลายมีด นอกจากคุณลักษณะของเม็ดมีดที่กล่าวมาแล้วยังมีตัวแปรที่สำคัญในกระบวนการตัดเฉือนประกอบด้วย ความเร็วรอบ อัตราป้อน ระยะป้อนลึก มุมการวางเม็ดมีดและวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องมือจับยึดเม็ดมีด ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงของคุณภาพผิวสำเร็จไม่น้อยซึ่งโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมการวางเม็ดมีดและวัสดุที่ใช้ผลิตด้ามมีดมีผลอย่างไรต่อความเรียบผิวและต่อกระบวนการตัดเฉือนเหล็กSKD11

ในการศึกษานี้ใช้ปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ มุมการวางเม็ดมีดกัด 3,5,7 องศา และวัสดุที่ใช้ทำ
ด้ามมีดกัด 2ชนิด คือ SKD11,S45C ตามลำดับ โดยใช้ความเร็วตัด 200 มิลลิเมตร/นาที อัตราป้อน 0.1 มิลลิเมตร/รอบ/ฟัน อัตราป้อนลึกครั้งละ 0.5 มิลลิเมตรมาศึกษาหาค่าการทดลองที่ให้ความเรียบผิวของเหล็กSKD11 ที่ดีที่สุดโดยนำค่าต่างๆที่ได้จากการทดลองหลังการเดินกัดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Minitab)

ผลจากการทดลองและวิเคราะห์การกัดชิ้นงานจากเครื่องกัดCNC ด้วยด้ามมีดที่ออกแบบมา
เพื่อการทดลองพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเรียบผิวมากที่สุด คือวัสดุที่ใช้ทำด้ามมีดกัดและด้ามมีดกัดที่ทำให้ค่าความเรียบผิวที่ดีที่สุด คือด้ามมีดที่ทำจากวัสดุ S45C และชนิดของวัสดุด้ามมีดและมุมวางเม็ดมีดมีอิทธิพลต่อการสึกหรอของเม็ดมีดโดยด้ามมีดที่ทำจากวัสดุ S45C ที่มุมวางเม็ดมีดมีค่าการสึกหรอน้อยที่สุดแต่ไม่มีอิทธิพลต่อแรงตัดเฉือนระหว่างการเดินกัดและพื้นที่การสึกหรอของเม็ดมีด

Abstract

Thesis on the topic of studying the influence of insert angle on the surface roughness of SKD11 steel with 2 edge milling inserts. The cutting tool used in the milling process is a milling insert with different rake angles, relief angles, cutting edge angles and nose radii. In addition to the aforementioned insert characteristics, there are important parameters in the machining process: rotation speed, feed rate, depth of feed, insert orientation angle and insert holder material. All of these parameters have a direct impact on the surface finish quality. The project aims to study how the insert angle and shank material affects surface smoothness and on the machining process of SKD11 steel.

In this study, the factors studied were the inserting angle of 3,5,7 degrees and the two milling shank materials, SKD11,S45C, respectively, with a cutting speed of 200 mm/min, a feed rate of 0.1. mm/rev/teeth The feed depth was 0.5 mm each time to study the experimental values ​​for the surface smoothness of SKD11 steel. The best by using the values ​​obtained from the experiment after the milling walk to analyze the variance with the program (Minitab).

Results from the experiment and analysis of milling workpieces from CNC milling machines. With a knife handle designed for an experiment, it was found that the factor that influenced the smoothness was the most. It is the material used to make milling cutters and milling cutters the best surface roughness. is a shank made of S45C material, and the type of shank material and insert angle influence the wear of the insert by shanks made of S45C material. Minimal but no influence on the cutting forces during walking milling and insert wear area

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *