การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ที่มีผลต่อสมบัติโลหะพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-SKD11

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ที่มีผลต่อสมบัติโลหะพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-SKD11

คณะผู้จัดทำ          1.นายศรัณย์ ศรีสัจจวาที 2.นายวีรภัทร วงษ์อินทร์จันทร์                                                                  3.นายสุทธิพงษ์ มั่นจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ 

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               เหล็กกล้าเครื่องมือ, การเชื่อมพอกแข็ง

บทคัดย่อ

การเชื่อมพอกแข็งเป็นการเชื่อมซ่อมที่ใช้ในการเพิ่มเนื้อโลหะที่ผิวชิ้นส่วนอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่สูญเสียไปเนื่องจากการขัดสีระหว่างผิวโลหะ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มความแข็งพื้นผิวอื่นๆ กระบวนการเชื่อมเป็นวิธีการที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานและราคาการปฏิบัติงานต่ำ ใน
ปัจจุบันชิ้นส่วนที่ผ่านการเชื่อมซ่อม เช่น เครื่องมือ หรือลูกรีดต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลเป็นต้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ใน
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลกัซ์ที่มีผลต่อสมบัติโลหะพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-SKD11

วัสดุในการทดลอง คือเหล็กกล้าเครื่องมือ JIS-SKD11 รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (กว้าง 100 mm.
ยาว 150 mm. และหนา 20 mm.) พื้นผิวของเหล็กในการทดลองแบ่งออกเป็น 2แบบ คือ ผิวดิบและพื้นผิวที่มีการสร้างชั้นรองพื้น การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลั๊กซ์ถูกประยุกต์ใช้ในการสร้างชั้นพอกแข็งจำนวนชั้นพอกแข็ง 3 ชั้นด้วยกระแสเชื่อม 80, 90 และ 100แอมป์ ชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมถูกนำไปทดสอบสมบัติเช่น การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการสึกกร่อน

ผลการทดลองโดยสรุปดังนี้กระแสเชื่อมที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของชั้นโลหะพอกแข็ง ตัวแปรในการเชื่อมที่ให้ค่าการสึก
กร่อนต่ำที่สุด คือกระแสเชื่อมที่ 100แอมป์ที่แนวเชื่อมพอกแข็งชั้น ที่3แบบไม่มีการเชื่อมรองพื้น
เปอร์เซ็นต์น้ำหนักสูญหายประมาณ 0.455 เปอร์เซ็นต์และมีค่าความแข็งสูงที่สุดที่870 HV การเพิ่มจำนวนชั้นพอกแข็งส่งผลต่อการเพิ่มค่าความแข็งและลดอัตราการสึกกร่อนของชั้นพอกผิวแข็ง

Abstract

Hardening welding is a repair welding used to add texture to the surface of equipment and machinery that is lost due to abrasion between metal surfaces. Compared to other surface hardening methods The welding process is an easy-to-operate method and low operating cost. At present, parts that have been repaired, such as tools or rolling balls Can be applied in many industries such as the sugar production industry. This research aims to study the influence of flux-clad wire arc welding variables on the properties of hardened metal of JIS-SKD11 steel.

experimental material It is tool steel JIS-SKD11, rectangular shape (width 100 mm., length 150 mm., and thickness 20 mm.). The surface of the steel in the experiment was divided into two types: raw surface and surface with foundation layer construction. Flux shielded arc welding was applied to create 3 hardened layers with 80, 90 and 100A welding currents. The welded specimens were subjected to properties such as Microstructure, Hardness and Abrasion Resistance Inspection.

The results were summarized as follows: different welding currents resulted in changes in the microstructure. and mechanical properties of the hardened metal layer The welding variable with the lowest corrosion value is the welding current 100 amps at the hard mask welds At 3, without weld underlayment, the weight loss percentage was approximately 0.455 percent, and the hardness was the highest at 870 HV. Increasing the number of hardcoat layers resulted in an increase in the hardness value and a reduction in the erosion rate of the hard mask layer.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *