การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

คณะผู้จัดทำ          1.นายธีรวัฒน์ ป้ันความสุข 2.นายอรรถกานต์ หาญกุดเลาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญชัย เข็มเจริญ 

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               เครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

บทคัดย่อ

การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจนในน้ำ จ้าเป็นต้อง
ทำการศึกษาขนาดของรูเจาะทางไหลของน้ำ ที่ส่งผลต่ออัตราการเติมออกซิเจน เพื่อที่จะได้น้ำขนาดรูเจาะนั้น ไปออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

การศึกษาอิทธิพลของรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจน ได้ทำการทดลองขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางจำนวน 4 ขนาด คือ 10,12,14,16 มิลลิเมตร และได้น้าผลการศึกษาอัตราการเติมออกซิเจนไปออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

ผลจากการศึกษาทดลองหาอัตราการเติมออกซิเจนของรูเจาะทางไหลของน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง
ทั้ง 4 ขนาด คือ 16,14,12,10 มิลลิเมตร ได้ผลการทดลองคือ 0.063, 0.093, 0.176 และค่าสูงสุด 0.358 mg/l/ชั่วโมง ตามล้าดับ จึงได้น้ำขนาดรูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ไปออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ มีกระเช้าตักน้ำจำนวน 6 กระเช้าใน 1 กระเช้ามีปริมาตรการตักน้ำ 174 ลิตร จ้านวนรูเจาะทางไหลของน้ำ 354 รู อัตราการหมุน 5 รอบต่อนาที โดยใช้มอเตอร์ 220 โวลต์ 1 เฟส ขนาด 3 แรงม้า ส่งก้าลังด้วยโซ่ ทดรอบด้วยระบบเฟือง ใช้ทุ่นลอยน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.56 เมตร ยาว 2.7 เมตร จำนวน 2 ทุ่น ได้อัตราการเติมออกซิเจน 5.038 mg/l/ชั่วโมง

Abstract

A study of the influence of water flow bore size on the oxygenation rate in water. It is necessary to study the size of the holes for the water flow. that affect the oxygen filling rate in order to get the water of that hole size Go design and build a basket-type oxygen aerator.

A study of the influence of water-flow boreholes on the rate of oxygenation. Four diameter sizes, 10,12,14,16 millimeters were conducted and the results of the oxygen filling rate study were used to design and build a basket-type oxygen aerator.

The results from an experimental study to determine the oxygenation rate of the water-flow borehole diameters in 4 sizes are 16,14,12,10 mm. The experimental results were 0.063, 0.093, 0.176 and the maximum value was 0.358 mg/l/hour, according to After that, water with a hole size of 10 mm in diameter was given to design and build a basket-type oxygen aerator. There are 6 baskets to scoop water in 1 basket with a water scoop volume of 174 liters, number of holes to drill in the water flow 354 holes, rotation rate of 5 rpm, using a motor 220 volts, 1 phase, 3 horsepower, power transmission. with chain gear reduction system Using two buoys with a diameter of 0.56 meters and a length of 2.7 meters, the oxygen content rate is 5.038 mg/l/hour.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *