การศึกษาสมบัติเชิงกลในกระบวนการชุบแข็งการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทาน

การศึกษาสมบัติเชิงกลในกระบวนการชุบแข็งการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทาน

คณะผู้จัดทำ          1.นายพงศกร เมืองช้าง 2.นายมนตรี พูลวงษ์ 3.นายสุทธิพงษ์ เกี้ยวสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริชัย ต่อสกุล 

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน, การชุบแข็ง, เหล็กล้า

บทคัดย่อ

การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน (Friction Welding) เป็นการเชื่อมอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น ไม่ต้องการตัวประสานในการเชื่อม ไม่เกิดควัน รอยเชื่อมมีคุณภาพดีเสมอเต็มหน้า ไม่มีรูพรุน ใช้เวลาในการเชื่อมสั้น เป็นต้น แต่เนื่องจากขณะเชื่อมเกิดความร้อนสูงขึ้นบริเวณรอยเชื่อม จึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กบริเวณรอยเชื่อมซึ่งมีผลโดยตรงต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเชื่อมของ เหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทาน โดยที่เหล็กกล้า AISI 1045 หน้าตัดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 100 มิลลิเมตร จำนวน 760 ชิ้น ภายใต้เงื่อนไขของการเชื่อมคือ แรงดันในการอัด 20, 30 และ 40 บาร์ เวลาในการอัด 2, 3 และ 4 วินาทีที่อุณหภูมิปกติและที่ผ่านกรรมวิธีการอบชุบแบบ Full Annealing, Hardening และ Hardening + Tempering ความเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาทีเมื่อเชื่อมเสร็จได้น าชิ้นงานเชื่อมไปทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง และถ่ายรูปเปรียบเทียบขนาดของรอยเชื่อม

การเชื่อมชิ้นงานด้วยแรงเสียดทานระหว่างอุณหภูมิปกติของชิ้นงานและการนำชิ้นงานไปผ่าน
กรรมวิธีการอบชุบพบว่าชุบ Hardening + Tempering 20 บาร์2 วินาทีหลังจากการเชื่อมชิ้นงาน
ค่าแรงดึงมีค่าสูงสุด และค่าความแข็งของรอยเชื่อมชิ้นงานที่ผ่านกรรมวิธีHardening 20 บาร์ 3
วินาทีจะมีค่าความแข็งมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผลกับค่าความดัน เวลา อุณหภูมิแตกต่างกัน และในส่วนของขนาดรอยเชื่อมพบว่าที่ความดันมาก เวลามากจะได้ขนาดรอยเชื่อมที่ใหญ่ที่สุด

Abstract

Friction welding is another popular method of welding.There are many advantages such as not requiring a welding coordinator. Welds are always of good quality. No porosity However, due to the increased heating of the welded area, it has resulted in changes in the microstructure of the welded steel, which directly affects the mechanical properties of the workpiece.

This research aims to study the variables affecting the welding of AISI 1045 steel with friction, with 760 pieces of AISI 1045 steel cross-sectional, 10 mm in diameter and 760 millimeters long.Under welding conditions are compressive pressures of 20, 30 and 40 bar, compression time of 2, 3 and 4 seconds at normal temperatures and through full annealing, hardening and hardening + tempering methods, speeds of 1,800rpm when welded. Test the tensile strength and take a photo comparing the size of the weld.

Welding of workpieces with friction between the normal temperature of the workpiece and the passing of the workpiece.
The impregnated process found that hardening + tempering plating 20 bar2 Seconds after welding
The tensile strength is the highest value and the hardness of the welded workpieces that have been processed hardening 20. Bar 3
Seconds are the most hardness. When comparing the effect with pressure values, time, temperature differences, and in the weld size, it was found that at a high pressure. A lot of time will get the largest weld size.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *