การศึกษาศักยภาพการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

การศึกษาศักยภาพการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

คณะผู้จัดทำ          1.น.ส.ปรียานุช เกียรติสกุลพร 2.น.ส.ศศิธร จิตอ่ำ 3.น.ส.นฤมล เพชรแก้วมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล 

ปี                             พ.ศ. 2557

คำสำคัญ               เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล ค่าความร้อน ปริมาณเถ้า การเผาไหม

บทคัดย่อ

การศึกษาศักยภาพการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง ฟางข้าว และขี้เลื่อย สำหรับผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล แบ่งขนาดอนุภาค 4 ขนาด คือ 20, 40, 60 และ 80 Mesh โดยการทดลองอัดขึ้นรูปเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ความยาว 25-30 mm กำหนดให้ค่าความชื้นก่อนการอัดขึ้นรูป 8-12 % เพื่อศึกษาสมบัติทางด้านกายภาพและสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM เพื่อคัดเลือกเชื้อเพลิงชีวมวล ที่มีศักยภาพสูงและมีความเหมาะสมสำหรับนำมาผลิตเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลตามมาตรฐานของข้อกำหนดระดับคุณภาพเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล European Standard (EN 14961-2)

ผลการทดสอบค่าความร้อนของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการทดสอบพบว่าเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อยให้ค่าความร้อนสูงที่สุด 19.6 MJ/kg รองลงมาคือ เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากซังข้าวโพดให้ค่าความร้อน 18.9 MJ/kg เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกถั่วเหลือง ให้ค่าความร้อน 17.9 MJ/kg เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าว ให้ค่าความร้อนน้อยที่สุด 16.7 MJ/kg และการทดสอบปริมาณเถ้า พบว่าเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อยมีปริมาณเถ้าน้อยที่สุด 1.4% รองลงมาคือเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากซังข้าวโพดมีปริมาณเถ้า 2.3 % เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกถั่วเหลือง มีปริมาณเถ้า 6.7 % เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากฟางข้าว มีปริมาณเถ้ามากที่สุด 12.2% และเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อย มีระยะเวลาการเผาไหม้นานที่สุดประมาณ 42 นาที

จากผลการทดสอบสมบัติด้านกายภาพและด้านเชื้อเพลิง ในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง ฟางข้าว และขี้เลื่อย พบว่า ชีวมวลทุกชนิดเหมาะสมสำหรับนำมาผลิตเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล แต่ชีวมวลที่ดีที่สุดคือ ขี้เลื่อยและซังข้าวโพดเนื่องจากมีปริมาณเถ้าหลังจากการเผาไหม้น้อยกว่า 3 % ตามมาตรฐานของข้อกำหนดระดับคุณภาพของเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล European Standard (EN 14961-2)

Abstract

The study of the potential for agricultural waste includes corn cobs, soybean shells, rice straw and sawdust. For the production of biomass fuel pellets, 4 particle sizes are divided into 20, 40, 60 and 80 Mesh sizes by experimenting with cylindrical biomass fuel pellet extrusion, diameter 8 mm, length 25-30 mm.Requires a pre-extrusion moisture value of 8-12% to study physical and fuel properties in accordance with ASTM to select biomass fuels with high potential and suitable for production as biomass fuel pellets in accordance with the european standard biomass fuel quality requirements (EN 14961-2).

Biomass fuel pellet heat test results from agricultural waste materials According to the test, biomass fuel pellets from sawdust provide heating values as high as 19.6 MJ/kg, second only to biomass fuel pellets from corn cobs with a heating value of 18.9 MJ/kg.Provides a minimum heating value of 16.7 MJ/kg and an ash content test. It was found that the biomass fuel pellets from sawdust contained a minimum of 1.4% of ash, second only to biomass fuel pellets from corn cobs with 2.3% ash content, 6.7% of the biomass fuel pellets from rice straw. Contains as much as 12.2% ash and biomass fuel pellets from sawdust. The longest combustion period is about 42 minutes.

Based on the results of physical and fuel properties tests, To produce biomass fuel pellets from corn cobs, soybean shells, rice straw and sawdust. It has been found that all biomass is suitable for production as biomass fuel pellets, but the best biomass is sawdust and corn cob, since the amount of ash after combustion is less than 3% according to the standard of the quality level requirements of European Standard biomass fuel pellets (EN 14961-2).

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *