การศึกษาระบบแถวคอยเพื่อกําหนดเคาน์เตอร์ให้บริการที่เหมาะสมกรณีศึกษาธนาคารแห่งหนึ่งในเขตคันนายาว

การศึกษาระบบแถวคอยเพื่อกําหนดเคาน์เตอร์ให้บริการที่เหมาะสมกรณีศึกษาธนาคารแห่งหนึ่งในเขตคันนายาว

คณะผู้จัดทำ           นางสาวปิยธิดา พิมพา

อาจารย์ที่ปรึกษา    อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

ปี                               พ.ศ.2560

คำสำคัญ                  ระบบแถวคอย, ผู้รับบริการ, ผู้ให้บริการ

บทคัดย่อ

การเข้าแถวคอยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในต้านการบริการทุกประเภท ธนาคารก็เป็นหนึ่งในนั้น การจัดทำโครงงานเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบ แถวคอยของธนาคาร และเพื่อกำหนตจำนวนหน่วยบริการให้เหมาะสมเพื่อช่วยลตปัญหาของการรอคอย การเก็บข้อมูลจะทำการเก็บข้อมูลอัตราการเข้ารับบริการของลูกค้าและอัตราการให้บริการพนักงาน โดยมีการกำหนตัวแปรที่มีผลต่อการให้บริการของพนักงานคือช่วงเวลาและ ตั้งสมมดิฐานว่าข้อมูลทั้งหมด มีการแจกแจงเป็นแบบปัวส์ซองและทตสอบสมมดิฐานทางสถิติ ด้วย รทตสอบเทียบความกลมกลืนกัน (Goodness – of – fit test) และทำการสร้างแบบจำลอง สถานการณ์ด้วยโปรแกรม Excel จากผลงานวิจัยพบว่า ปัญหาการรอคอยของผู้ใช้บริการของธนาคารเกิดจากพนักงานไม่ เพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เมื่อกำหนดตัวแปรเป็นวัน จำนวนลูกค้าจะไม่มีผลต่อการให้บริการ แต่เมื่อ กำหนดตัวแปรเป็นช่วงเวลา จะพบว่าจำนวนลูกค้ามีผลต่อการให้บริการของพนักงาน ดังนั้นจึงได้ทำ การเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 1 ชั่วโมง โดยที่ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวน มากที่สุดคือ ชวงเวลาที่ 1 (08.30 – 09.29 น.) การคำนวณและการจำลองสถานการณ์ที่ได้สามารถ นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแถวตอยที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มจำนวนเคานเตอร์ให้เหมาะสมกับ ช่วงเวลาต่างๆ เพื่อสตระยะเวลาการรอคอย และเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายในการเปิดเคาน์เตอร์ที่ต่ำที่สุด

Abstract

Waiting in line is one of the most important issues against all types of services. Banks are one of them.The purpose of this project is to study and analyze the system. bank queue and to determine the appropriate number of service units to help reduce the problem of waiting. Data collection will collect customer service rate and employee service rate. The variables that affect the service of employees are the time period and assume that all data.Poisson’s distribution and statistical hypothesis were performed using the Goodness-of-fit test and modeling was performed. situation with Excel. From the research, it was found that the problem of waiting for the service users of the bank is caused by the employees not enough for the number of customers When the variable is set to a day The number of customers does not affect the service provided, but when the variable is set to a time interval. It is found that the number of customers affects the service of employees.So it has been done Data collection is at intervals of 1 hour each, where the most time when customers come to use the service is the 1st period (08.30 – 09.29 a.m.) to be used as a guideline for solving the problem of rows that occur, which is to increase the number of counters to suit different time periods for the waiting period and to achieve the lowest cost of opening a counter.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *