การศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้าน

การศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้าน

คณะผู้จัดทำ          1.นายสิทธิกร บุญภมร 2.นายอำนาจ เรืองสุขสุด 3.นายวฤธร วิริยาปภากร

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               การศึกษาการลงทุน โซล่าเซลล์ การวิเคราะห์ ระยะเวลาการคืนทุน
                               อัตราผลตอบแทน

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ต้นทุนการติดตั้ง อัตราผลตอบแทนในการลงทุนพร้อมทั้งระยะเวลาคืนทุนของโซล่าเซลล์ขนาด 1.5-10 กิโลวัตต์ทั้งแบบจำหน่ายให้การไฟฟ้าและแบบนำไปใช้เอง

การดำเนินงานนี้ประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรรมวิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์
ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์คำนวณหาต้นทุนการลงทุนการติดตั้ง โซล่าเซลล์
คำนวณหาอัตราผลตอบแทนโซล่าเซลล์คำนวณหาระยะเวลาการคืนทุนการติดตั้ง โซล่าเซลล์ของแต่ละรุ่น แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุน

ผลการศึกษาการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาขนาด 1.5-10 กิโลวัตต์ พบว่าน่าลงทุนในการติดตั้ง
โซล่าเซลล์ขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ซึ่งได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด คือ 23.87% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 6.03 ปีส่วนอัตราผลตอบแทนสำหรับใช้ไฟฟ้าเอง 14.07% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 11.46 ปี

Abstract

This project is a feasibility study of installing solar cells on the roof of a house. with the purpose of studying installation cost The rate of return on investment and payback period of 1.5-10 kW solar cells, both sold for electricity and used by themselves.

This operation consists of collecting general information about solar cell installation process, cost of materials for solar cell installation, calculating the installation investment cost. Solar cell calculates the rate of return Solar cell calculates the payback period for installation. Solar cells of each model Then use the information to analyze and make investment decisions.

The results of the study of installing solar cells on the roof of 1.5-10 kilowatts, found that it is worth investing in installing 10 kilowatts of solar cells to sell electricity to the electricity grid. The highest yield is 23.87% with a payback period of 6.03 years, while the rate of return for electricity itself is 14.07% with a payback period of 11.46 years.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *