การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่นสําหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน

การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่นสําหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน

คณะผู้จัดทำ          1.นายสุทธิดล แสงดาว 2.นายวิทยา กาญจนเจริญนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ศุภเอก ประมูลมาก

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               อีพอกซีเรซิ่น , ผงแก้ว , มาสเตอร์โมเดล , เทอร์โมฟอร์มมิง

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการขึ้นรูปพลาสติกโดยวิธีการเทอร์โมฟอร์มมิ่ง เป็นเทคนิคการขึ้นรูปที่นิยมนํามาใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กันอย่างแพร่หลาย แม่พิมพ์ชนิดนี้ส่วนใหญ่ทําจากโลหะประเภทเหล็กและอลูมิเนียม และความจําเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่ตามความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีแรงดึงดูดใจ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ทําให้แม่พิมพ์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นต้นทุนการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตาม อีกทั้งการผลิตจํานวนชิ้นงานในปริมาณที่น้อยก็เสี่ยงต่อการไม่คุ้มทุนในการลงทุน ในปัจจุบันแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งสามารถสร้างโดยการหล่อด้วยอีพอกซีเรซิ่นได้เมื่อมีวัสดุเข้าไปเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่น เช่น ผงอลูมิเนียม หรือ ผงแก้ว เป็นต้น จะเพิ่มคุณคุณสมบัติต่างๆให้ดีขึ้นไปจากเดิม นํามาผ่านกระบวนการ ตกแต่งผิวสําเร็จได้ง่าย และสามารถใช้งานได้นานขึ้น

และฟองอากาศ ในแม่พิมพ์อัตราส่วนต่างๆ ซึ่งการกระจายตัวของผงแก้วกับฟองอากาศนั้นมีผลต่อค่าความแข็ง ซึ่งแม่พิมพ์อัตราส่วน 60:40 จะมีค่าความแข็งที่สม่ําเสมอ ในแต่ละชั้นของความลึก จะมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 67.54 HRB จากนั้นนําแม่พิมพ์ทั้ง 3 อัตราส่วน ไปขึ้นรูปชิ้นงานที่ใช้พลาสติกชนิด PET ซึ่งใช้อุณหภูมิในการขึ้นรูป 120 – 140 °C จากผลการทดสอบความหนาทั้ง 3 จุด พบว่าอุณหภูมิ 130 °C จะมีค่าความหนามากกว่าอุณหภูมิอื่นๆ เล็กน้อย เมื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว นําค่าอุณหภูมิที่ได้ไปทดสอบการขยายตัวของแม่พิมพ์พบว่า การขยายตัวของแม่พิมพ์อัตราส่วน 50:50 มีการขยายตัวสูงสุดของความกว้างอยู่ที่ 0.31% และการขยายตัวสูงสุดของระยะห่างระหว่างหลุมเท่ากับ 0.21%

Abstract

Currently, plastic molding by thermoforming method It is a forming technique that is widely used in the packaging manufacturing industry. Most of these molds are made of steel and aluminum. and the need to modify according to customer needs and product development to be modern attractive which need to modify the format of the packaging causing the mold to be changed accordingly. Therefore, production costs will increase accordingly. In addition, the production of a small number of pieces is at risk of not being cost-effective for the investment. Nowadays, thermoforming molds can be created by casting with epoxy resin when reinforcing material is added to the epoxy resin, such as aluminum powder or glass powder. up from the original brought through the process Easy surface finishing and can be used for longer

and air bubbles in different ratio molds The distribution of glass powder and air bubbles affects the hardness value. The 60:40 ratio mold will have a consistent hardness value. in each layer of depth will have a maximum hardness of 67.54 HRB. Then, the molds of all 3 ratios are molded to form a piece using PET plastic, using a molding temperature of 120 – 140 °C. 130 °C is slightly thicker than other temperatures. The temperature obtained was tested for the expansion of the mold and found that The mold expansion ratio 50:50 has the maximum expansion of the width is 0.31%, and the maximum expansion of the distance between the holes is 0.21%.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *