การศึกษากระบวนการเจาะเหล็กกล้าคาร์บอนโดยการใช้สารหล่อเย็นปริมาณน้อย

การศึกษากระบวนการเจาะเหล็กกล้าคาร์บอนโดยการใช้สารหล่อเย็นปริมาณน้อย

คณะผู้จัดทำ          1.นายมนต์ชัย สวัสดี 2.นายมารุต ยะขำ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               เหล็กกล้าคาร์บอน สารหล่อเย็น

บทคัดย่อ

การหล่อเย็นงานเจาะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยทั่วไปจะใช้สารหล่อเย็นผสมน้ำสารหล่อ
เย็นเหล่านี้เป็นสารเคมีสังเคราะห์หรือน้ำมันผสมตัวทำละลายและสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ ซึ่งเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการเน่าเสีย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน และสิ่งแวด้ลอมอีกด้วยหากทำการกำจัดไม่ดี ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นปริมาณน้อย (Minimum Quantity Lubrication, MQL) เปรียบเทียบกับการใช้สารหล่อเย็นแบบอื่นๆนั้น

การทดลองได้กำหนดประเภทการหล่อเย็นชนิดต่างๆ 3 ชนิด คือ การเจาะแบบไม่ใช้สาร
หล่อเย็น การเจาะแบบเปียกและการเจาะแบบใช้สารหล่อเย็นปริมาณน้อย (MQL) ซึ่งในแต่ละแบบจะมีการกำหนดค่า คือความเร็วรอบ 500, 710, 1,000 RPM อัตราป้อน 0.025, 0.035, 0.05 mm/rev เครื่องมือที่ใช้เจาะ คือดอกสว่าน (H.S.S.)และชิ้นงานที่ใช้เจาะ คือเหล็กกล้าคาร์บอน SKD 55

จากการทดลองการใช้สารหล่อเย็นแบบปริมาณน้อย (MQL)จะเห็นได้ว่าอัตราการสึกหรอของคมตัดดอกสว่านนั้นการเจาะแบบใช้สารหล่อเย็นปริมาณน้อย (MQL) เหมาะสมกับการใช้งานเจาะในความเร็วรอบที่ไม่มาก จากการทดลองคือ ความเร็วรอบ 710 RPM และในระดับความลึกที่ไม่ลึกมากเนื่องจากน้ำหล่อเย็น MQL ที่พ่นไปเข้าไปไม่ถึงคมตัดของสว่าน การทดสอบคร้ังใช้ความลึกอยู่50 มิลลิเมตร

Abstract

Current drilling coolants generally use aqueous coolants, these coolants are synthetic chemicals or a combination of solvents and additives. which when used for a period of time will cause spoilage which affects the health of the workers And the environment as well, if the removal is not good. This thesis is to study the application of Minimum Quantity Lubrication (MQL) compared to other coolants.

The experiments identified three different cooling types: non-coolant drilling. Wet drilling and small volume coolant (MQL) drilling, each of which is configured. The speed is 500, 710, 1000 RPM, feed rate 0.025, 0.035, 0.05 mm/rev. The tool used for drilling is the drill bit (HSS) and the drill bit. is carbon steel SKD 55

From the experiment of using a small amount of coolant It can be seen that the wear rate of the drill cutting edge is that low-volume coolant (MQL) drilling is well suited to low-rpm drilling applications. The experimental results were at 710 RPM and at very low depths since the MQL coolant spray did not reach the cutting edge of the drill. The test was performed at a depth of 50 mm.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *