การศึกษากระบวนการขึ้นรูปและสมบัติทางกลของแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอใช้แล้วเสริมแรงในโพลีเอสเตอร์เรซิ่นโดยใช้กระบวนการทาด้วยมือ

การศึกษากระบวนการขึ้นรูปและสมบัติทางกลของแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอใช้แล้วเสริมแรงในโพลีเอสเตอร์เรซิ่นโดยใช้กระบวนการทาด้วยมือ

คณะผู้จัดทำ          1.นางสาวพิมพ์พิศา อินทร์สำราญ 2.นางสาวหงส์หยก สิงห์สาธร                                                    3.นางสาวสุภาวดี มณีสว่าง 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.อนินท์ มีมนต์ 

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               กระสอบปอ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น การทดสอบสมบัติทางกล กระสอบปอใช้แล้ว
                               เสริมแรงในโพลีเอสเตอร์เรซิ่น กระบวนการทาด้วยมือ

บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการขึ้นรูปและสมบัติทางกลของแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอใช้แล้ว
เสริมแรงในโพลีเอสเตอร์เรซิ่นโดยใช้กระบวนการทาด้วยมือ เพื่อศึกษาและทดลองการขึ้นรูปของแผ่นคอมโพสิต เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกลของแผ่นวัสดุคอมโพสิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของกระสอบปอใช้แล้ว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการศึกษากระบวนการขึ้นรูปและสมบัติทางกลของแผ่นวัสดุคอมโพสิตจาก
กระสอบปอใช้แล้วเสริมแรงในโพลีเอสเตอร์โดยใช้กระบวนการทาด้วยมือ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยทำการศึกษาการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตและสมบัติทางกลจากกระสอบปอ ทำการทดลองโดยใช้กระสอบปอ 4 แบบ คือ 1. กระสอบปอใหม่ล้าง 2.กระสอบปอใหม่ไม่ล้าง 3. กระสอบปอใช้แล้วล้าง 4. กระสอบปอใช้แล้วไม่ล้าง ทำการผสมอัตราส่วน โพลีเอสเตอร์เรซิ่น 500 g โคบอลต์ 0.25 g M60 5 g แผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอขนาด 35 × 35 cm. ใช้ระยะเวลาในการแข็งตัวของเรซิ่นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำชิ้นงานมาทำการทดสอบสมบัติทางกล ได้แก่ การทดสอบแรงดึง(Tensile Strength) การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) การทดสอบความแข็งแรงโค้งงอ(Bending Test)

จากการทดลองพบว่า ผลการทดสอบแรงดึงได้ค่าดีที่สุดคือ กระสอบปอเก่าไม่ล้าง เนื่องจาก
กระสอบปอที่ไม่ล้างเส้นใยจะมีลักษณะเกลียวจับกันแน่นจึงทำให้เรซิ่นแทรกเข้าสู่เส้นใยได้น้อย และเมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบความต้านทานแรงดึงผลที่ได้คือ ชิ้นงานจะมีความเหนี่ยวสูงขาดยาก จึงมีค่าความแข็งแรงและความแกร่งสูง ผลการทดสอบความต้านทานความแข็งแรงโค้งงอของชิ้นงานโดยกระสอบปอใหม่ล้างได้ค่าความต้านทานความแข็งแรงโค้งงอสูงสุด เนื่องจากกระสอบปอที่ผ่านกระบวนการล้างแล้วนำไปตากให้แห้งสนิทเส้นใยจะมีลักษณะคลายตัวออกมาจึงทำให้เรซิ่นเข้าสู่เส้นใยได้มาก และเมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบความต้านทานความแข็งแรงโค้งงอผลที่ได้คือชิ้นงานจะมีความจึงมีค่า Bending Strength สูง ผลการทดสอบความแข็งแรงกระแทกของชิ้นงานโดยกระสอบใหม่ล้างได้ค่าความแข็งแรงกระแทกสูงสุด เนื่องจากกระสอบปอที่ผ่านกระบวนการล้างแล้วนำไปตากให้แห้งสนิทเส้นใยจะมีลักษณะคลายตัวออกมาจึงทำให้เรซิ่นเข้าสู่เส้นใยได้มาก และเมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบความต้านทานแรงกระแทก ผลที่ได้คือชิ้นงานจึงมีค่าความแข็งแรงกระแทกสูง

Abstract

The study of molding process and mechanical properties of composite sheet from recycled jute reinforced sacks in polyester resin using a manual process. To study and experiment the forming of composite panels. To analyze the mechanical properties of composite sheets. to increase the value of used jute sacks.

This thesis is to study the forming process and mechanical properties of composite sheet from recycled jute sacks reinforced in polyester by using a manual process. This is an experimental study by studying the forming of composite sheets and mechanical properties from jute sacks. Experiments were conducted using four types of jute sacks, namely: 1. Freshly washed jute sacks. 2. New, unwashed jute sacks 3. Used and washed jute sacks 4. Never washed used jute sacks mix ratio Polyester resin 500 g Cobalt 0.25 g M60 5 g composite material from jute sack size 35 × 35 cm. The resin hardening time was 24 h. Tensile Strength Test Impact Test Bending Test.

From the experiment, it was found that The best tensile test results are Old jute sacks, not washed Since the unwashed jute sacks have a tightly threaded shape, there is less resin penetration into the fibers. and when the specimen is tested for tensile strength, the result is The workpiece has a high toughness and is difficult to break. therefore has high strength and toughness values The result of testing the bending strength of the specimens by the new washable hemp sack was the highest bending strength value. Due to the washing process of jute sacks and then dried to dry completely, the fibers will look loose, thus allowing a lot of resin to enter the fibers. And when the specimen is tested for bending strength, the result is that the specimen has a high bending strength. The impact strength test of the specimen by the new sack can be washed with the highest impact strength. Due to the washing process of jute sacks and then dried to dry completely, the fibers will look loose, thus allowing a lot of resin to enter the fibers. and when the specimen is tested for impact resistance The result is that the workpiece has a high impact strength.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *