การลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไอศกรีม

การลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไอศกรีม

คณะผู้จัดทำ          นายศักดินนท์ จุ้ยชุม

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

ปี                             พ.ศ.2560

คำสำคัญ                การลดเวลาสูญเปล่า กระบวนการผลิตไอศกรีม การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดเวลาสูญเปล่าของเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต ไอศกรีม ในส่วนการทำงานของ ระบบน้ำเกลือร้อน (Hot Brine) เนื่องจาก เครื่องจักรผลิตไอศกรีม (Gram) ไม่สามารถดึงไอศกรีมออกจาก ชุดแม่พิมพ์ได้ เพราะเกิดความผิดปกติขึ้น ในส่วนของ ระบบ แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) จึงได้ ทำการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ 5W1H ในการวิเคราะห์ปัญหา แล้วนำปัญหาไปการวิเคราะห์ 5 Why เป็นการค้นหาสาเหตุ ของการเกิดปัญหา แล้วกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยใช้แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดำเนินงานวิจัย ในส่วนแรกคือขั้นตอนการดำเนินงาน แนะนำและอธิบายโดยผู้มี ประสบการณ์ การผลิตให้กับพนักงานทราบข้อมูลและระบบการทำงานต่างๆของเครื่องจักรอย่าง ถูกต้อง ในส่วนของการตั้งค่าเครื่องจักร การตรวจสอบการทำงานของไอน้ำร้อน (Steam) และการ ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบของส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกัน เครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น และเป็นการลดเวลาในการซ่อมแชมต่อไป ก่อนการปรับปรุงพบว่าเครื่องจักรผลิตไอศกรีม มีเวลาการหยุดการทำงานของเครื่องจักร รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 5,920 นาที เฉลี่ยต่อเดือน จะได้ 1,980 นาที และหลังปรับปรุง แล้วพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีชั่วโมงการหยุดทำงานของเครื่องจักรรวมกัน 340 นาที เฉลี่ยต่อเดือน จะได้ 113:33 นาที ผลที่ได้สรุปได้จากการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นเป็นไปตามจุดประสงค์ของ โครงการ เพราะสามารถลดเวลาสูญเปล่าในการซ่อมแชมของเครื่องจักรได้ 92.34 %

Abstract

This research aims to reduce the wasted time of machines. In the production of ice cream in the working part of The hot brine system (Hot Brine) because the ice cream machine (Gram) cannot pull the ice cream out of mold set because of a malfunction in the heat exchanger system.Therefore, the problem was analyzed to find the cause of the problem by using 5W1H to analyze the problem. Then bring the problem to the analysis of 5 Why is to find the cause. of the problem and then determine the next solution using a preventive maintenance plan. conducting research The first part is the operating procedure. Recommended and explained by experienced people in production to employees to know the information and the various working systems of the machines correctly.In the machine setting Checking the operation of hot steam (Steam) and following the inspection procedures of various parts. properly and appropriately for protection machines and prolong their service life. And to reduce the time to continue to repair Before the improvement, it was found that the ice cream machine There is a time to stop the machine. Combined from 1 January 2017 to 30 April 2017 for 5,920 minutes, the average per month would be 1,980 minutes, and after the adjustment, it was found that from June 1, 2017 to August 31, 2017, there were a total of 340 minutes of machine downtime, average per Months will be 113:33 minutes. The results concluded from the maintenance of the machines are in accordance with the objectives of the project, because the wasted time in repairing the machines can be reduced by 92.34%.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *