การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน Compound Frame Handle กรณีศึกษา: บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จำกัด

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน Compound Frame Handle กรณีศึกษา: บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จำกัด

คณะผู้จัดทำ         1.นายกฤตนัย คชประภา 2.นายนราธิป กุลยะ 3.นายสุริยะ ศุภจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

ปี                             พ.ศ.2556

คำสำคัญ               การลดของเสีย, บริษัท โกลด์เพรส อินดัสตรี จำกัด, 7 QC Tools

บทคัดย่อ

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน Compound Frame Handle ของบริษัท โกลด์เพรส
อินดัสตรี จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิตต่างๆและค้นหาสาเหตุการเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียขึ้น โดยศึกษาที่ชิ้นส่วน Compound Frame Handle ของรถไถนา Kubota รุ่น NC PLUS+ ในแผนกเชื่อมประกอบ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. 2555-มี.ค. 2556

เมื่อนำปัญหามาทำการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ทฤษฎี
เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ประการ มาประยุกต์ใช้เพื่อหาวิธีการลดของเสียในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น โดยขั้น ตอนการดำเนินงานเริ่มด้วยการเก็บรวมรวบขอ้ มูลแล้วนา ข้อมูลที่ได้มาทำ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสียซึงมีสาเหตุมาจากมีเม็ดเชื่อมกระเด็นเข้าไปในเกลียวส่งผลให้เกลียวเสียและไม่สามารถประกอบชิ้นงานได้

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำ ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างอุปกรณ์
ป้องกันเม็ดเชื่อม จากการเก็บข้อมูลในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีของเสียเดิมอยู่ที่ 7.57% จากการผลิต 14,400 ชิ้น และเมื่อนำอุปกรณ์ป้องกันเม็ดเชื่อมไปใช้งานจริงในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีของเสียอยู่ที่ 0.66% จากการผลิตชิ้นงาน 20,000 ชิ้น ซึ่งลดลง 91% จากของเสียเดิมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

Abstract

Best of Waste Premium Compound Frame Handle Gold Gold Intrend Women Co., Ltd. has to explore multiple steps and find more dare goals.By studying the Compound Frame Handle parts of the Kubota NC PLUS+ tractor in the welding department. Project implementation period from Feb. 2012-Mar. 2013

When bringing problems to analyze and find ways to improve the problems that occur using theory. The 7 quality control tools are applied to find ways to reduce waste in the production process.The process of operation starts with collecting data and then using the acquired data to do it. Analysis to determine the cause of the waste which is caused by the insertion of the weld beads into the thread resulting in the thread being broken and unable to assemble the workpiece.

From such problems, the organizing committee has proposed a solution to the problem by creating equipment Protect the weld beads from the monthly data collection May-July 2012, the original waste was 7.57% from the production of 14,400 pieces.And when the weld bead protection device was put into practice in August-October 2012, it was found that the waste was 0.66% from the production of 20,000 pieces, a 91% reduction from the original waste generated in the production. production process.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *