การพัฒนาและออกแบบสร้างเตาเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

การพัฒนาและออกแบบสร้างเตาเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

คณะผู้จัดทำ          1.นายธีรวัฒน์ จัดดี 2.นายพิสิฐ ครองเกตุ 3.นายวีระวัฒน์ แบะสกุล                                                4.นายสุรชาติ จันทร

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.อนินท์ มีมนต์

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ                เตาเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อย การเผาไหม้

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาและออกแบบสร้างเตาเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเดิม ที่ทําเตาเผาชีวมวลจากฟืนไม้หรือแกลบ ซึ่งเมื่อทําการเผาแล้วอุณหภูมิของเปลวไฟไม่สูงมาก ระยะเวลาในการเผาไหม้ได้ไม่นาน การจุดติดไฟมีความยุ่งยากจึงเห็นว่า ควรพัฒนาเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลให้มีความหลากหลายในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการพัฒนาและออกแบบสร้างเตาเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อย โดยมีท่อเผาไหม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 216 มิลลิเมตร ท่อลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 มิลลิเมตร ใช้แบตเตอรี่ 12V. 5.5 Ah จ่ายไฟให้กับพัดลมเป่าอากาศ DC 12V. 0.16 Ah ทําการทดลองเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล กะลามะพร้าว ฟืนไม้ และซังข้าวโพด โดยการจุดติดไฟด้วยแอลกอฮอล์แข็ง 10 กรัม ได้ข้อมูล ดังนี้
1) ระยะเวลาจุดติดไฟเฉลี่ย 10 , 7 , 5 , 4 นาที ตามลําดับ
2) อุณหภูมิเปลวไฟเฉลี่ย 862 , 851 , 768 , 785 C ตามลําดับ
3) ระยะเวลาการเผาไหม้เฉลี่ย 42 , 39 , 32 , 27 นาที ตามลําดับ
4) ปริมาณขี้เถ้าเฉลี่ย 34 , 20 , 40 , 32 กรัม ตามลําดับ
จากข้อมูลในการทดลองเผาเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งหมด 4 ชนิด เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้
เลื่อยมีอุณหภูมิเปลวไฟสูงสุด และมีระยะเวลาการเผาไหม้นานสุด จึงได้ทําการทดลองเผาเม็ด
เชื้อเพลิงชีวมวลจากขี้เลื่อยปริมาณ 6 กิโลกรัม จุดติดไฟด้วยแอลกอฮอล์แข็ง 10 กรัม พบว่าระยะการจุดติดไฟ 12 นาที อุณหภูมิเปลวไฟเฉลี่ย 865 C มีระยะเวลาในการเผาไหม้ 241 นาที และปริมาณขี้เถ้า 110 กรัม

Abstract

This project is the development and design of a biomass fuel pellet furnace from sawdust. The purpose is to develop a conventional biomass fuel incinerator. for making biomass incinerators from wood or rice husks which when incinerated, the flame temperature is not very high Short burning time Ignition is difficult to see that Biomass fuel incinerators should be developed to have a variety of applications. and more efficient Therefore, the development and design of a biomass fuel pellet furnace from sawdust was developed and designed. with a combustion pipe diameter of 216 mm, air duct diameter of 305 mm, using a 12V. 5.5 Ah battery to supply power to a DC 12V. 0.16 Ah blower fan. Burning all 4 types of biomass fuel pellets, namely biomass fuel pellets, shell Coconut, firewood and corncobs By igniting with 10 grams of solid alcohol, the following data were obtained:

1) Average ignition time 10 , 7 , 5 , 4 minutes respectively

2) Average flame temperature 862 , 851 , 768 , 785 C respectively

3) Average burning time 42 , 39 , 32 , 27 minutes, respectively,

4) average ash content 34 , 20 , 40 , 32 g, respectively.

Based on the data from all 4 biomass fuel pellet burning experiments, sawdust biomass fuel pellets had the highest flame temperature. and has the longest burning time Therefore, an experiment was conducted to burn biomass pellets from sawdust of 6 kg, ignited with 10 g of solid alcohol. It was found that the ignition distance was 12 minutes, the average flame temperature was 865 C, the combustion time was 241 minutes, and the ash content was 110. gram

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *